3.5.2017

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa, t.j. do Materskej školy Tatranská 21 s elokovaným pracoviskom na ulici Za vodou a Materskej školy Vsetínska 36 s elokovaným pracoviskom na Komenského ulici sa uskutoční od 2.5.2017 do 31.5.2017, v čase prevádzky.

Čo je potrebné k zápisu?
- Vyplnená žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
- Žiadosti si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole, alebo si ich stiahnuť z ich webových stránok.
- Písomnú žiadosť musí rodič vyplniť a dať ju potvrdiť všeobecným lekárom pre deti a dorast.
- Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


Podmienky zápisu zverejňujú materské školy vo svojich budovách na viditeľnom mieste.

Publikované: 3.5.2017 | Zobrazené: 39

Partneri

Partnerské mestá