24.5.2019

Výberové konanie - riaditeľ/ka ZŠ

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, zastúpené primátorom mesta PhDr. Ľubošom Tomkom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa

 

K stiahnutiu

Publikované: 24.5.2019 | Zobrazené: 815

Partneri

Partnerské mestá