24.8.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Mesto Stará Ľubovňa malo ku dňu vyhlásenia volieb 16 161 obyvateľov.

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni dňa 26.07.2018 Uznesením č. 877 určilo v zmysle ust. § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 203/2018 Z. z., že Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni vo volebnom období 2018 - 2022 bude mať 19 poslancov, ktorí budú volení v 2 volebných obvodoch nasledovne:

a) vo volebnom obvode č. 1 budú volení 10 poslanci a tento obvod zahŕňa ulice - Bernolákova, Komenského, Letná, Lipová, Mierová, Okružná, Štúrova, Tatranská, Tehelná, Vansovej, Vsetínska, Zimná;

b) vo volebnom obvode č. 2 budú volení 9 poslanci a tento obvod zahŕňa ulice - 1. mája, 17. novembra, Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Farbiarska, Garbiarska, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, Jarmočná, Levočská, Mýtna, Nám. gen. Štefánika, Nám. sv. Mikuláša, Obrancov mieru, Podsadek, Poľská, Popradská, Prešovská, Sládkovičova, SNP, Stará Ľubovňa - bez ulice, Továrenská, Za vodou, Zamoyského, Zámocká.

Primátor mesta Stará Ľubovňa v zmysle ust. § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o volebnom práve") vymenoval dňa 22. augusta 2018 za zapisovateľku mestskej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018, JUDr. Katarínu Železníkovú, zamestnankyňu Mesta Stará Ľubovňa.


V čase pred uskutočnením volieb do orgánov samosprávy obcí zapisovateľka mestskej volebnej komisie preberá doručené kandidátne listiny a overuje, či ich obsah spĺňa všetky stanovené náležitosti v zmysle Zákona o volebnom práve. V prípade, že to tak nie je, vyzve zapisovateľka splnomocnenca politickej strany/koalície alebo nezávislého kandidáta, aby v primeranej lehote kandidátnu listinu upravil a doplnil. Doručené kandidátne listiny budú následne predložené na preskúmanie a registráciu mestskej volebnej komisii na jej prvom zasadnutí (najneskôr do 18.septembra).
Politická strana alebo koalícia doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca, nezávislý kandidát ju doručí osobne zapisovateľke miestnej volebnej komisie, a to najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr do 11. septembra do 24.00 h. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené stanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


Zapisovateľku mestskej volebnej komisie je možné kontaktovať prostredníctvom
- e-mailu: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk
- telefonicky: 052/43 15 223, 0903 623 017
- osobne: počas pracovných dní na adrese Mestský úrad Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, II. poschodie, č. dverí 316 v čase úradných hodín od 8.00 - 15.00 h, s výnimkou dňa 11. septembra 2018 do 24.00 h.

Elektronické adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

katarina.zeleznikova@staralubovna.sk

katarina.pavelcakova@staralubovna.sk

V zmysle § 20 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2014 Z.z. o volebnom práve v nadväznosti na Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 06.08.2018 je určená lehota na určenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11.09.2018.

Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR: http://www.minv.sk/?volby-oso2018


 

K stiahnutiu

Publikované: 24.8.2018 | Aktualizácia: 10.9.2018 | Zobrazené: 2600

Partneri

Partnerské mestá