2.12.2020

Stabilizácia vybraných druhov ohrozených živočíchov v urbánnom prostredí mesta Stará Ľubovňa

Názov projektu: Stabilizácia vybraných druhov ohrozených živočíchov v urbánnom prostredí mesta Stará Ľubovňa

 

Oblasť: Program ochrany prírody

Činnosť: POP1 Praktická starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny

 

Dátum začatia realizácie projektu: 10/2020

Dátum ukončenia realizácie projektu: 11/2020

Celkové oprávnené výdavky projektu: 5 868,70 €

Výška poskytnutej dotácie: 5 000,00 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 868,70 €

Dátum predloženia Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie: 28.11.2019

 

Popis projektu:

Predmetom projektu bola podpora hniezdenia chránených druhov, na vytvorenie úkrytových možností, ale aj na zlepšenie podmienok tu zimujúcich vtáčích druhov prikrmovaním. Realizáciou hlavnej aktivity projektu sme dosiahli osadenie 117 búdok a 10 kŕmidiel pre vtáky a 40 búdok pre netopiere, ktoré boli inštalované na fasádach verejných objektov a na verejnej zeleni v meste. Zároveň sme zvýšili povedomie miestneho obyvateľstva o význame cieľových druhov v našom (mestskom) prostredí prostredníctvom distribuovaných propagačných materiálov a v spolupráci s MŠ a ZŠ v pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa sme zastrešili kŕmenie vtáctva. Pomoc prikrmovaním (zakúpené krmivo/slnečnica) tu zimujúcim druhom vtákom budeme poskytovať každoročne v zimnom období so zapojením miestnych komunít. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť úkrytové a reprodukčné možnosti pre netopiere a vtáky. 

 

„Financované Environmentálnym fondom z Programu ochrany prírody 2020“

K stiahnutiu

Publikované: 2.12.2020 | Aktualizácia: 2.12.2020 | Zobrazené: 206

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies