20.1.2023

Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa

202301200959420.logo

Názov projektu: Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 7 - REACT-EU

Špecifický cieľ: 7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 725 684,74 €

Výška poskytnutého NFP: 689 400,50 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 36 284,24 €

Dátum predloženia Žiadosti o NFP: 31.03.2022

 

Popis projektu:

Predmetom projektu je prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu „Regenerácia sídliskového vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene“ zabezpečiť ekologicky optimálne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene pri zachovaní funkčného využívania územia a zvýšenie diverzifikácie druhovej a vekovej štruktúry drevín, zníženie zraniteľnosti vnútrobloku klimatickými rizikami prostredníctvom vybudovania prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability daného územia vrátane regenerácie materiálno-technického zázemia danej lokality. Realizáciou hlavnej aktivity projektu sa dosiahne naplnenie stanoveného merateľného ukazovateľa – revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR.

 Opatrenia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene:

 • nová zeleň v podobe vytvorenia trávnatých plôch, výsadby stromov, okrasných kríkov, trvaliek a popínaviek,
 • izolačná zeleň,
 • komunitná eko záhrada a ovocný sad s kompostérom + vŕtaná studňa,
 • predzáhradky v podobe štrkových záhonov tvorených kríkmi a trvalkami,
 • dažďová záhrada,
 • chodník na boso,
 • obnovené a odvodnené exitujúce komunikácie (z priepustného materiálu) rigolom so štrkovým podložím priamo do podložia, prípadne do vsakovacej „dažďovej“ záhrady,
 • odstránené a zazelenané nefunkčné plochy,
 • upravené spevnené betónové plochy na dočasné parkovanie na priepustné plochy,
 • dobudované stanovišťa na komunálny odpad prestrešením formou extenzívnej zelenej strechy,
 • moderné úsporné osvetlenie,
 • detské ihrisko, fitness workout ihrisko, petangového ihrisko, stôl na stolný tenis, pieskovisko,
 • doplnené prvky drobnej architektúry (lavičky, odpadkové koše).

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie zlepšenia environmentálnych aspektov vo vnútrobloku na najväčšom a najhustejšie zaľudnenom sídlisku Západ (vnútroblok DEFG) v meste Stará Ľubovňa prostredníctvom celého radu opatrení a v konečnom dôsledku docielenia zmeny negatívneho vplyvu urbánneho prostredia na životné prostredie a zdravie obyvateľov mesta Stará Ľubovňa a zmiernenia dopadov krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

 

„Tento projekt (kód ITMS 2014+: 302071CBL3) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT-EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu www.mirri.gov.sk

 

 

Publikované: 20.1.2023 | Zobrazené: 348

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies