3.12.2019

Rekonštrukcia strechy ZŠ Za vodou

Mesto Stará Ľubovňa ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") vyhlásil prostredníctvom vestníka verejného obstarávania verejnú súťaž na uskutočnenie stavebných prác pod názvom „Rekonštrukcia strechy ZŠ Za vodou".

Všetky materiály súvisiace s predmetným obstarávaním sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle https://staralubovna.eranet.sk/#/tenders

Informačnú povinnosť si verejný obstarávateľ plní aj na svojom profile na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6191

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom riadiť sa postupmi uvedenými v súťažných podkladoch a sledovať prípadné doplňujúce zverejňovanie informácií k predmetnej zákazke na profile verejného obstarávateľa.

Predmetom zákazky je zabezpečiť:
1. Odstránenie vrchných vrstiev strechy až po predpäté nosné panely SPIROLL. ( viď. PD)
2. Na existujúce panely realizovať novú skladbu strechy podľa PD. Strechu spádovať do existujúcich zvodov.
3. Demontáž existujúceho oplechovania atiky.
4. Zateplenie realizovať minerálnou vlnou s celoplošným lepením hr. 80 mm. Montáž nového oplechovania s kotvením.

Publikované: 3.12.2019 | Aktualizácia: 3.12.2019 | Zobrazené: 484

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies