13.11.2017

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej komunite Podsadek – I. etapa


„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky„

 

Gestor: Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Hlavným cieľom projektu je pozdvihnúť kvalitu technickej infraštruktúry - miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej osade v Podsadku na úroveň zodpovedajúcu požiadavkám súčasnej doby, zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy, zlepšiť kvalitu životného prostredia v predmetnej lokalite a vytvoriť našim obyvateľom kultúrne prostredie, ktoré prinesie okrem funkčnej náplne projektu aj zvýšenie urbanistickej kvality dotknutého územia. Prioritou Mesta je uspokojenie potrieb a rozvoj životnej úrovne obyvateľov v marginalizovanej rómskej komunite v Podsadku.

V rámci projektu sa zrekonštruovala vozovka na ploche o dĺžke 395,00 m a šírke 5,24 m, t. j. rekonštrukcia 2 069,80 m2 miestnej komunikácie - prístupovej cesty do marginalizovanej rómskej osady v Podsadku.

Celkové skutočné náklady projektu (kapitálové výdavky) sú vo výške 43 112,74 €, z toho dotácia vo výške 7 499,15 € a spolufinancovanie Mesta Stará Ľubovňa 35 613,59 €.

Publikované: 13.11.2017 | Aktualizácia: 30.1.2018 | Zobrazené: 278

Partneri

Partnerské mestá