24.5.2019

Realizácia prístupovej komunikácie parkovísk a asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií a chodníkov

Mesto Stará Ľubovňa ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") vyhlásil prostredníctvom vestníka verejného obstarávania verejnú súťaž na uskutočnenie stavebných prác pod názvom „Realizácia prístupovej komunikácie, parkovísk a asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií a chodníkov".

Všetky materiály súvisiace s predmetným obstarávaním sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle https://staralubovna.eranet.sk/#/tenders

Informačnú povinnosť si verejný obstarávateľ plní aj na svojom profile na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6191

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom riadiť sa postupmi uvedenými v súťažných podkladoch a sledovať prípadné doplňujúce zverejňovanie informácií k predmetnej zákazke na profile verejného obstarávateľa.

Predmetom zákazky je zabezpečiť:
A) prístupovú komunikáciu a parkovacie plochy pre navrhovaný zimný štadión,
B) parkovacie plochy pri objekte športovej haly a
C) rekonštrukčné stavebné práce na miestnych komunikáciách a chodníkoch


Publikované: 24.5.2019 | Aktualizácia: 24.5.2019 | Zobrazené: 481

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies