12.2.2020

OZNÁMENIE o doručení písomnosti

Mesto Stará Ľubovňa v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateteľov SR

oznamuje

Renáte Petrusovej, bytom Stará Ľubovňa,

doručenie listovej zásielky dňa 10.02.2020 a uloženie zásielky na Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad Stará Ľubovňa.

Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará Ľubovňa v úradných hodinách v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia počas úradných hodín.

 

V Starej Ľubovni dňa 12.02.2020

 

Publikované: 12.2.2020 | Zobrazené: 110

Partneri

Partnerské mestá