13.7.2020

OZNÁMENIE o doručení písomnosti

Mesto Stará Ľubovňa v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateteľov SR

oznamuje

Vladislavovi Salamonovi, bytom Stará Ľubovňa,

doručenie listovej zásielky dňa 10.07.2020 a uloženie zásielky na Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa.

Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará Ľubovňa v úradných hodinách v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia počas úradných hodín.

 

V Starej Ľubovni dňa 13.07.2020

Publikované: 13.7.2020 | Zobrazené: 289

Partneri

Partnerské mestá