26.3.2020

Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská

202004021126580.logo-pre-mas

 

Názov projektu: Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská

 

Operačný program: Podpora rozvoja vidieka 2014 – 2020

Podopatrenie PRV: 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľnéhočasu a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 30 000 €

Výška požadovaného NFP (EÚ + ŠR):  30 000 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 33 180,52 €                                                       

Dátum predloženia Žiadosti o NFP: 11.11.2019

 

Popis projektu: 

Predmetom projektu je obnova trojdráhovej atletickej trate dĺžky 165 m na okruhu a s trojdráhovou rovinkou dĺžky 77 m, a tiež dráha pre skok do diaľky s dĺžkou37,5 m s doskočiskom 3,5x7,0 m, naplneným jemným pieskom. Uvedené športovisko určené na atletiku sa nachádza v areáli Základnej školy na Levočskej uliciv Starej Ľubovni. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom obnovy atletickej trate, a to bežeckého oválu, rovinky na šprint a skoku do diaľky, ktoré sú v súčasnostiv nevyhovujúcom stave, vytvoriť vhodné podmienky pre využitie ihriska s atletickou traťou, slúžiaceho nielen žiakom Základnej školy na Levočskej ulici,obyvateľom širšieho centra mesta, ale aj verejnosti, ktorá chce vo voľnom čase športovať.

Publikované: 26.3.2020 | Aktualizácia: 31.8.2020 | Zobrazené: 471

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies