3.4.2020

Obchvatová komunikácia - IBV Rovinky

Mesto Stará Ľubovňa ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") vyhlásil prostredníctvom vestníka verejného obstarávania verejnú súťaž na poskytnutie služieb pod názvom „Obchvatová komunikácia - IBV Rovinky".

Všetky materiály súvisiace s predmetným obstarávaním sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle https://staralubovna.eranet.sk/#/tenders

Informačnú povinnosť si verejný obstarávateľ plní aj na svojom profile na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6191

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom riadiť sa postupmi uvedenými v súťažných podkladoch a sledovať prípadné doplňujúce zverejňovanie informácií k predmetnej zákazke na profile verejného obstarávateľa.


Predmetom zákazky je prepojenie jestvujúcich častí komunikácie a inžinierskych sietí na ul. Vansovej v intraviláne mesta Stará Ľubovňa. Začiatok stavby je situovaný v mieste jestvujúcej komunikácie ulice Vansovej v hornej časti (smer na ul. Okružnú) a s ukončením a napojením na jestvujúcu časť ul. Vansovej (smer na ul. Levočskú) dolnej časti predmetného územia. Prístup na
navrhovanú komunikáciu je z jestvujúcich častí komunikácie ulice Vansovej. Komunikácia je navrhnutá funkčnej triedy B2 , kategórie MZ 9/50 s obojstrannými chodníkmi. Súčasťou predmetného objektu (rozpočet a výkaz výmer) je aj rekonštrukcia vozovky dolnej časti ulice Vansová a dokončenie konštrukčných vrstiev vozovky v hornej časti ulice.
Okrem dopravného prepojenia sú riešené aj rozvody jednotlivých IS v úseku novej komunikácie resp. Jedná sa o vodovod, plynovod, kanalizáciu, verejné osvetlenie a káblové rozvody NN ako aj o súvisiace úpravy existujúcich vedení (nadzemné vedenie VN a verejné osvetlenie).
Z hľadiska dopravnej infraštruktúry stavba rieši výstavbu novej komunikácie, ktorá zabezpečuje dopravné napojenie obytného súboru IBV Rovinky na ulicu Okružnú a Levočskú. Prepojením existujúcich komunikácií sa okrem primárnej funkcie (dopravná obsluhe pripravovanej IBV) umožní prejazd z juhozápadnej časti mesta na ul. Levočskú a následne na cez zrealizovanú časť obchvatu až na ul. Prešovskú, čím vznikne plynulý okruh južnej časti mesta Stará Ľubovňa.
Výstavbou nových komunikácií sa vytvoria podmienky bezpečnej a pohodlnej prevádzky dopravy v danej časti mesta. Taktiež sa výstavbou chodníkov zabezpečia podmienky bezpečného a pohodlného pohybu peších Vybudujú sa všetky IS zabezpečujúce vhodné podmienky pre výstavbu navrhovanej obytného súboru IBV Rovinky. Návrh rešpektuje nadradený komunikačný systém a je bezkonfliktne začlenený do okolitej urbanistickej štruktúry.

Publikované: 3.4.2020 | Aktualizácia: 9.4.2020 | Zobrazené: 890

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies