8.8.2019

Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku na komunálne odpady a stavebné odpady

Partneri

Partnerské mestá