5.3.2019

Mesto vyhlásilo obchodné verejné súťaže na odpredaj bytu a pozemkov

Mesto Stará Ľubovňa v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa i uzneseniami Mestského zastupiteľstva vyhlásilo v priebehu mesiacov február - marec 2019 spolu tri obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľného majetku. „Predmetom jednotlivých súťaží je pozemok s výmerou 564 m2 na Ul. 17. novembra, byt č. 202 a s ním súvisiace podiely pozemkov, spoločných častí a zariadení bytového domu na Levočskej ul. v Starej Ľubovni, a tiež osem pozemkov - poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Kolačkov," informuje vedúci Referátu správy majetku mesta Štefan Žid. Zároveň dodáva, že pri predložení súťažných návrhov je potrebné splniť podmienky predaja stanovené vo verejnej obchodnej súťaži ako napr. uhradenie určenej výšky zábezpeky, dodržanie termínu na zaslanie návrhu, úhrady manipulačného poplatku a pod. Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov sa stáva najvhodnejšia ponuka z pohľadu ponúknutej ceny.

„Mesto Stará Ľubovňa prijalo rozhodnutie odpredať prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže nehnuteľnosti v Kolačkove z dôvodu, že ide o prebytočný majetok, ktorý v súčasnosti neslúžia a ani nebudú slúžiť vlastníkovi na plnenie predmetu jeho činnosti. V prípade nehnuteľnosti v lokalite 17. novembra v Starej Ľubovni ide o posledný z ôsmich pozemkov, ponúkaný verejnosti na účely výstavby," dodáva primátor mesta Ľuboš Tomko.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov v prípade bytu i pozemku na Ul. 17. novembra trvá do konca tohto mesiaca, v súvislosti s pozemkami v k.ú Kolačkov je termín stanovený na 15. apríl 2019. Podmienky jednotlivých obchodných verejných súťaží boli po schválení Mestským zastupiteľstvom zverejnené na Úradnej tabuli, webovom sídle Mesta, regionálnych médiách a inzertnom portáli.


Podmienky VOS sú dostupné na:
- poľnohospodárska pôda - k.ú. Kolačkov,
- pozemok - Ul. 17. novembra, Stará Ľubovňa,
- byt č. 202 - Levočská 38, Stará Ľubovňa.

Publikované: 5.3.2019 | Aktualizácia: 5.3.2019 | Zobrazené: 1203

Partneri

Partnerské mestá