4.5.2018

Mesto ponúka na prenájom voľné nebytové priestory

Mesto Stará Ľubovňa ponúka dlhodobý prenájom voľných nebytových priestorov v dvoch objektoch, a to OD Družba a v administratívnej budove „Biely dom" na Nám. gen. Štefánika 6. V OD Družba ide prioritne o skladové plochy situované na prízemí a II. nadzemnom podlaží, a tiež predajné a ostatné plochy na II. nadzemnom podlaží. Tie spolu tvoria takmer 1 400 m2 voľnej plochy. „Biely dom" disponuje predovšetkým voľnými kancelárskymi plochami, ale i skladovými plochami v rámci II. podlažia v rozlohe približne 60 m2. Odber elektrickej energie, tepla a vody je riešený zväčša alikvotným podielom z nameraných spotrieb na jednotlivých meracích zariadeniach vo vlastníctve Mesta. Nájomca teda uhrádza mesačné poplatky spojené s dodaním energie a nájomným za využívané priestory. Výška ceny nájmu sa líši v závislosti od toho, v akej lokalite mesta sa nachádzajú, no tiež o aký typ priestorov ide, či už sú to predajné (36 €/m2), kancelárske (32 €/m2), skladové (16 €/m2), ostatné alebo spoločné plochy (8 €/m2). Pomernú časť hradí nájomca aj za užívanie spoločných priestorov ako sú chodby, sociálne zariadenia a pod. Mesto Stará Ľubovňa však plánuje ešte tento rok aktualizovať a zjednotiť výšku cien prenájmu stanovenú v „Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva". „Z hľadiska finančných nákladov súvisiacich s prenájmom priestorov na podnikateľské účely je často výška cien za prenájom podstatne nižšia ako v prípade komerčného prenájmu.
Pre poskytnutie bližších informácií o priestoroch v OD Družba a Bielom dome, či možnosti ich osobnej obliadky kontaktujte kompetentných zamestnancov Referátu správy majetku mesta" konštatuje Štefan Žid, vedúci referátu.

Zoznam ponúkaných nebytových priestorov nájdete tu.

 

Publikované: 4.5.2018 | Aktualizácia: 4.5.2018 | Zobrazené: 1435

Partneri

Partnerské mestá