4.10.2019

Mesto bude revitalizovať zeleň pred Okresným úradom

Mesto Stará Ľubovňa v týchto dňoch začína prípravné práce  v rámci realizácie projektu „Revitalizácia zelene a sadovníckych úprav na Nám. gen. Štefánika“ pred Okresným úradom. Ide o revitalizáciu zelených plôch na účely vytvorenia reprezentatívnej zelene v nadväznosti na blízky park na Nám. gen. Štefánika a širšie centrum mesta. „Predmetný projekt rieši odstránenie - výrub chorobou poškodených dvoch ihličnanov Duglasky tisolistej. Výraznou zmenou bude odstránenie vyvýšených záhonov trojuholníkového tvaru v pôdoryse s trvalou výsadbou. Novovzniknutý záhon v úrovni spevnenej plochy bude ohraničený od zámkovej dlažby parkovým obrubníkom. Na plochách po stranách parkoviska budú realizované zmiešané výsadby na celej ploche aby sa zabránilo nežiaducemu skracovaniu si prechodov cez realizované výsadby. Dôležitým prvkom zelenej infraštruktúry bude pohľadová výsadba vzrastlých hrabov obyčajných stĺpovitých. Výsadbu budú tvoriť  po oboch stranách pri hlavnom vchode do Okresného úradu dva listnaté stromy hraby obyčajné stĺpovité, hortenzie metlinaté cyklamenovo ružovej farby, rododendróny, okrasné trávy a trvalky. Tri listnaté stromy hrabov obyčajných stĺpovitých pribudú  aj po oboch stranách parkoviska, pričom časť záhonu sa bude každoročne vysádzať aj viacerými druhmi letničiek. Ďalšie záhony vytvorené smerom od budovy Okresného úradu budú taktiež zahŕňať viaceré druhy trvaliek a letničiek,“ približuje rozsah prác a výsadby Miroslav Pristaš, referent životného prostredia a civilnej ochrany Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Predpokladaný termín ukončenia prác predstavuje koniec mesiaca október. „V súvislosti s revitalizáciou zelene pred Okresným úradom je potrebné spomenúť odstránenie vyvýšených záhonov, čím sa zabezpečí odtekanie nahromadenej dažďovej vody z priľahlého parkoviska na zelenú plochu a jej následný prirodzený vsak do pôdy. Našim cieľom je prostredníctvom takýchto jednoduchých vodozádržných opatrení prispieť k zadržiavaniu vody v meste, zniženiu nadmerného otepľovania a zmierneniu dopadov sucha na náš každodenný život,“ dodáva prednosta Mestského úradu Aleš Solár.

Mesto podobný vodozádržný prvok uskutočnilo v týchto dňoch aj pri Dome kultúry, kde časť dažďovej vody odvedená zo strechy budovy neskončí v kanalizácii, ale vo vsakovacej jame. V nej bude na jar budúceho roka vysadený kvetinový záhon, ktorý tak bude plniť nielen estetickú, ale predovšetkým environmentálnu funkciu.

Publikované: 4.10.2019 | Aktualizácia: 4.10.2019 | Zobrazené: 535

Partneri

Partnerské mestá