7.1.2019

Mesto bude mať vypracovanú nízkouhlíkovú stratégiu

Dňa 21. novembra 2018 doručila Slovenská inovačná a energetická agentúra, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 22 983,66 € na vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Stará Ľubovňa. „Ide o vytvorenie koncepčného dokumentu, zahŕňajúceho posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie a aktualizáciu Koncepcie rozvoja mesta Stará Ľubovňa v oblasti tepelnej energetiky. Taktiež bude klásť dôraz na nízkouhlíkové opatrenia, najmä na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov s ohľadom na ochranu životného prostredia v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia," predstavuje jej obsah primátor mesta Ľuboš Tomko.

Stratégia bude pritom zohľadňovať geografickú polohu, dopravnú infraštruktúru, rozvoj priemyslu i iné špecifické faktory ovplyvňujúce život i prostredie v Starej Ľubovni. „Zahŕňať bude aj využitie komponentov Smart City. Okrem vonkajšej či vnútornej rekonštrukcie mestských objektov, výsledkom ktorej je zníženie energetickej náročnosti, to budú tiež opatrenia zamerané na podporu elektromobility a cyklodopravy v meste, zachytávanie a využitie dažďovej vody i na realizáciu zelených striech," dodáva primátor.

V súčasnosti prebieha príprava Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Následne Mesto začne so samotnou realizáciou projektu, ktorá potrvá od júna 2019 do januára 2020.


"Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia."

 

Publikované: 7.1.2019 | Aktualizácia: 9.8.2019 | Zobrazené: 552

Partneri

Partnerské mestá