29.11.2018

Ľubovnianska knižnica oslávila 50 rokov fungovania

V utorok 27. novembra 2018 prijal primátor mesta Ľuboš Tomko v obradnej sieni MsÚ súčasných a bývalých pracovníkov Ľubovnianskej knižnice pri príležitosti 50. výročia vzniku ĽK.

Poďakoval im za ich náročnú a zodpovednú prácu, za aktivity a podujatia, ktoré pripravujú pre obyvateľov Starej Ľubovne a regiónu a do ďalšej päťdesiatky im zaželal veľa zdravia a tvorivých nápadov.

Z histórie knižnice:
Od augusta 1968, keď sa Mestská knižnica rozhodnutím Rady ONV z júla 1968 pretransformovala na Okresnú knižnicu v Starej Ľubovni, bolo nutné vybudovať personálnu základňu (v Mestskej knižnici pracovala len jedna pracovníčka, Alžbeta Ševelová ), riešilo sa technické vybavenie knižnice a systematické dopĺňanie knižničného fondu. Postupom času boli vybudované oddelenia politickej a náučnej literatúry, beletrie a detskej literatúry, bibliografie a metodické oddelenie, ktoré od roku 1969 metodicky riadilo 42 miestnych ľudových knižníc v obciach a Mestskú knižnicu v Podolínci. 


Významným rokom pre knihovníctvo a najmä čitateľskú verejnosť bolo zavedenie strediskového systému, ktorý spočíval v pravidelnej výmene a cirkulácii súborov kníh medzi strediskovými obcami v celom okrese Stará Ľubovňa. Prvou experimentálnou strediskovou knižnicou v roku 1970 bola Mestská knižnica v Podolínci. Ďalšie strediskové knižnice boli zriadené v Ľubotíne, Malom Lipníku, Novej Ľubovni, Veľkom Lipníku, Jarabine, Hniezdnom a Plavnici.
V roku 1986 Okresná knižnica v Starej Ľubovni so sídlom v Dome kultúry rozšírila svoju činnosť a zriadila na sídlisku Západ v objekte obchodného komplexu Družba 1. profesionálnu pobočku, ktorej súčasťou bolo aj hudobné oddelenie a prvá videopožičovňa v našom okrese. V roku 1988 bola sprofesionalizovaná aj pobočka v Podsadku.


V roku 1992 bola do priestorov obchodného komplexu Družba presťahovaná celá Okresná knižnica.


Keď v roku 1968 vznikla Okresná knižnica, jej zriaďovateľom bol Okresný národný výbor v Starej Ľubovni a prvým riaditeľom sa stal Ivan Vavrinčík. V prvom roku činnosti knižnica mala vo fonde 7 248 knižničných jednotiek, 511 čitateľov a 11 593 výpožičiek.
V rokoch 1976 – 1979 bol riaditeľom knižnice Vasiľ Torbík, v rokoch 1979 – 1987 bola riaditeľkou Mgr. Alžbeta Smetanová. 


Od roku 1987 až do odchodu do dôchodku v roku 2002 knižnicu viedla Mária Hnatková. V tom istom roku bola do funkcie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice menovaná Mgr. Ivana Šipošová. 


Postupné politické a spoločenské zmeny predznamenávali vývojové etapy knižnice a postupne sa menili jej zriaďovatelia aj názvy. V roku 1991 sa zriaďovateľom Okresnej knižnice stáva Ministerstvo kultúry SR. V roku 1996 došlo k pričleneniu knižnice, už s názvom Magurská knižnica, k Podtatranskému kultúrnemu centru v Poprade. V roku 1997 došlo k opätovnej zmene názvu, a to z Magurskej knižnice na Ľubovniansku knižnicu. 31. marca 1999 boli regionálne kultúrne centrá zrušené a Podtatranské kultúrne centrum v Poprade bolo rozdelené na samostatné právne subjekty. Ľubovnianska knižnica prechádza pod zriaďovateľa, ktorým bol Krajský úrad v Prešove. 1. apríla 2002 sa zriaďovateľom Ľubovnianskej knižnice, ktorá je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižnej, bibliografickej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti, stáva Prešovský samosprávny kraj. 


V priebehu svojej päťdesiatročnej existencie knižnica neprechádzala len zmenami názvov a zriaďovateľov, ale hlavne aj zmenami a rozšírením svojej činnosti. Od roku 1994 realizuje knižnično-informačné služby prostredníctvom automatizovaných knižnično-informačných systémov. Verejnosť má možnosť okrem základných výpožičných služieb využívať aj reprografické, rešeršné, referenčné služby vrátane prístupu na internet. Ročne organizuje množstvo edukačných, kultúrno-spoločenských podujatí, tvorivých dielní a výstav pre všetky vekové kategórie návštevníkov knižnice. Aktívne spolupracuje s občianskymi združeniami a vytvára im podmienky na realizáciu ich aktivít.


V roku 2017 knižničný fond Ľubovnianskej knižnice obsahoval 63 766 knižničných jednotiek, knižnicu navštevovalo 3541 registrovaných používateľov. Evidovaných bolo 139 523 výpožičiek a na 375 podujatiach sa zúčastnilo 14 045 návštevníkov. 
V posledných rokoch sa zamestnanci knižnice orientujú najmä na organizovanie kampaní na podporu čítania detí a mládeže, akou je napríklad Stonožkové čítanie, ktorého sa v priebehu deviatich ročníkov zúčastnilo 2737 žiakov ZŠ v Starej Ľubovni, ktorí prečítali spolu 27 679 kníh.

Text: ĽK
Foto: ĽMS
Viac na: 
http://lms.sk/aktualne/

Mesto, Publikované: 29.11.2018 | Aktualizácia: 29.11.2018 | Zobrazené: 254

Partneri

Partnerské mestá