29.11.2016

Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa


Projekt Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier - kompletný strategický cezhraničný projekt Euroregiónu „Tatry" zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť cyklotrás. Navrhovaná trasa predpokladá spájanie regiónov, zlepšenie dostupnosti, sprístupnenie unikátnych miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice, podporu rozvoja voľnočasových aktivít šetrných voči životnému prostrediu, zdravý životný štýl a aktívny oddych.

Cezhraničný značkový turistický produkt, ktorý vznikne vo výsledku postupnej realizácie strategického projektu Euroregiónu „Tatry" prispeje k výhodnej cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráci; ekonomicky oživí mestá a obce nachádzajúce sa pri ceste a takisto miestne komunity a inštitúcie; prispeje k zníženiu turistickej záťaže v Tatrách; priblíži turistom historické a kultúrne dedičstvo regiónu; odhalí doteraz neznáme a pozabudnuté hodnoty prírody a krajiny na slovensko-poľskom pohraničí; umožní a bude popularizovať aktívne trávenie voľného času (pešo, na bicykli, na bežkách), atď.
.............................

Dňa 24. 11. 2016 v rámci uskutočnenej konferencie pod názvom Partnerstvo v spolupráci - Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko - slovenskom pohraničí, ktorú zorganizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r. o. v Nowom Targu, slávnostne podpísalo partnerskú zmluvu deväť poľských, slovenských samospráv a EZÚS TATRY. Oficiálne sa tak otvoril Vlajkový projekt týkajúci sa realizácie II. etapy Historicko - kultúrno - prírodnej cesty okolo Tatier, schválený v rámci Programu Interreg V - A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.
Vo vlajkovom projekte bude vybudovaných ďalších 60 km cyklistických trás a infraštruktúra pre cyklistov. Na poľskej strane bude chodník pokračovať od mesta Nowy Targ na východ cez Gminu Szaflary, Gminu Nowy Targ, Gminu Łapsze Niżne až k hraničnému prechodu Kacwin - Veľká Franková. Rovnako na slovenskej strane bude dokončená hlavná trasa Cesty okolo Tatier a vznikne kompletný cyklistický úsek od hranice Chocholów - Suchá Hora na západ až po hranicu Kacwin - Veľká Franková na východe.
Na slovenskej strane budú partneri pokračovať vo výstavbe cyklistických trás od Ždiaru v smere na Tatranskú Kotlinu a Spišskú Belú, ďalej do Kežmarku. Okrem toho na Slovensku vzniknú ďalšie úseky Cesty okolo Tatier v Liptovskom Mikuláši, Trstenej a úsek Hniezdne - Stará Ľubovňa. To znamená, že partneri doplnia a napoja jednotlivé úseky Cesty okolo Tatier, vybudované v predchádzajúcom období.
Všetky cyklistické trasy boli pripravené na samostatných cestách pre cyklistov, väčšinou s asfaltovým povrchom, ako je tomu na už existujúcej I. etape Cesty okolo Tatier. Tie umožnia bezpečnú jazdu na bicykli po pohraničí a spoznávanie miest s jedinečnými historickými, kultúrnymi a prírodnými hodnotami.
Partneri projektu sa postarali aj o zabezpečenie doplnkovej infraštruktúry, ktorá bude slúžiť cyklistom. Vybuduje sa 15 odpočívadiel s vybavením, stojany na bicykle, samoobslužné servisné stojany. V Nowom Targu, v mieste spojenia I. a II. etapy Cesty okolo Tatier pri železničnej stanici bude vybudované bezplatné parkovisko pre cyklistov typu „park and ride". Investičné aktivity budú posilnené propagačnými a informačnými aktivitami o Ceste okolo Tatier, rôznymi udalosťami, publikáciami a pod.
Investičné aktivity sa začnú realizovať už na jar 2017, plánovaný koniec projektu je na jeseň 2018. Výške projektu je cca 6 mil. eur.
Vo vlajkovom projekte spolupracuje 9 samospráv - 4 poľské (mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Szaflary) a 5 slovenských (mestá Kežmarok, Spišská Belá, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Trstená). Vedúcim partnerom a inštitúciou, ktorá bude zodpovedná za koordináciu a riadenie projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ktorého zakladatelmi su na polskej strane Zväzok Euroregión „Tatry" so sídlom v Nowom Targu a na slovenskej strane Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku.

 

CIEĽ PROJEKTU:
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

 

ŠPECIFICKÉ CIELE:
1. Rozvoj spolupráce v cykloturistike na poľsko - slovenskom pohraničí.
2. Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás Cesty okolo Tatier so sprievodnou infraštruktúrou pre cyklistov.
3. Propagovanie unikátnych kultúrnych a prírodných zdrojov poľsko - slovenského pohraničia.

 

CIEĽOVÉ SKUPINY:
1. obyvatelia pohraničia,
2. turisti,
Vzhľadom na viacero variant Cesty okolo Tatier, ju budú využívať chodci, cyklisti, ľudia na kolieskových korčuliach, bežkári. Vďaka rôznym stupňom náročnosti a svojej bezkolíznosti cesta bude vhodná pre rodiny s deťmi, amatérov i profesionálov. Predpokladá sa, že počet osôb využívajúcich nové úseky dosiahne 92,055 ročne.

 

ÚLOHY:
1. Vybudovanie cyklistických chodníkov na poľskej a slovenskej strane v rámci II. etapy Historicko - kultúrno - prírodnej cesty okolo Tatier, ktoré sprístupňujú unikátne historické, kultúrne a prírodné hodnoty projektového územia.
2. Spolupráca v oblasti rozvoja cykloturistiky založenej na udržateľnom využití kultúrneho a prírodného dedičstva na území celého poľsko - slovenského pohraničia.
3. Propagácia Historicko - kultúrno - prírodnej cesty okolo Tatier a poľsko - slovenských cyklistických chodníkov a hodnôt v oblastí, ktorými vedie jej trasa.

 

UKAZOVATELE:
- 1 nový cezhraničný turistický produkt
- 60 km nových cykloturistických trás
- 10 cezhraničných partnerov zúčastnených na realizácii projektu
- Spracovanie spoločných štandardných smerníc týkajúcich sa cyklodopravy
- Poľsko - slovenská mediálna kampaň a „mäkké" aktivity propagujúce dedičstvo pohraničia
- Nová infraštruktúra pre cyklistov; parkovisko typu park and ride
- Ročne vyše 92 000 osôb využívajúcich cyklotrasy

 

  • Slovenskí partneri projektu

KEŽMAROK
www.kezmarok.sk

Mesto Kežmarok bude realizovať v rámci projektu chýbajúci úsek Cesty okolo Tatier s dĺžkou 4,25 km, medzi úsekmi vykonanými v rámci I. etapy smerom na obce Vrbov a Zlatná. Plánuje sa vybudovanie úseku s dĺžkou 3,33 km s asfaltovým povrchom a označenie existujúcej trasy cez centrum mesta s dĺžkou 0,92 km. Trasa vedie cez historické centrum mesta Kežmarok - jedného z 18 mestských pamiatkových rezervácií na Slovensku, plného unikátnych historických a kultúrnych pamiatok. Sprístupňuje objekty kultúrneho dedičstva, najväčších historických knižníc v Strednej Európe, drevený artikulárny kostol z roku 1717, zapísaného do zoznamu UNESCO. Dodatočnou výhodou mesta Kežmarok je jeho poloha na úpätí Tatier (mimoriadne krajinné a prírodné hodnoty), blízkosť hlavných turistických centrov (o. i. Poprad, Vysoké Tatry, Smokovec, Slovenský raj) a komunikačná dostupnosť.

Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera je 641 075,00 €.

SPIŠSKÁ BELÁ
www.spisskabela.sk

Mesto Spišská Belá plánuje realizáciu trasy v 3 úsekoch s celkovou dĺžkou 5,28 km: Kežmarok - Strážky - 1,15 km, Strážky - Spišská Belá - 1,13 km, parkovisko pri Belianskej jaskyni (Tatranská Kotlina) - Kardolina (Tatranská Lomnica) - 3,00 km. Úsek Spišská Belá - Strážky - Kežmarok priamo spája trasy vybudované mestom Kežmarok s cyklotrasou Spišská Belá - Tatranská Kotlina. Úsek od Belianskej jaskyne spája poľskú východnú časť Cesty okolo Tatier cez hraničný priechod Kacwin - Veľká Franková smerom na Osturňu, Ždiar a Tatranskú Kotlinu nadväzujúcu na cyklotrasu Tatranská Kotlina - Spišská Belá. Trasa je v blízkosti Belianskej jaskyne - jedinej sprístupnenej návštevníkom v Tatranskom národnom parku. Spája tiež Spišskú Belú na úpätí Belianskych Tatier, ktorá je preslávená unikátnymi historickými a kultúrnymi hodnotami, t. j. pamiatkovými budovami (napr. neskoro renesančnými a barokovými meštianskymi domami), múzeami (napr. Múzeum J. M. Petzvala) a expozíciou Slovenskej národnej galérie v kaštieli v Strážkach.

Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera je 669 862,21 €.

STARÁ ĽUBOVŇA
www.staralubovna.sk

V rámci projektu, mesto zrealizuje asfaltový úsek cyklotrasy s dĺžkou 3,76 km od Starej Ľubovne do Hniezdneho. Trasa prechádza regiónom so zaujímavými dejinami a prekrásnou prírodou. Ponúka možnosti oddychu, cestovania a liečebných pobytov. Sprístupňuje pamiatky ľudovej architektúry regiónov Spiša a Šariša: veľkolepý Ľubovniansky hrad, historické námestie s cennými meštianskymi domami. Renesančný arkádový Provinčný dom, pamiatkový kostol sv. Mikuláša, Skanzen - múzeum ľudovej architektúry a v najmenšom kráľovskom meste v minulosti, obci Hniezdne, expozíciu tradičných ľudových remesiel spojenú s prezentáciou histórie a súčasnoťou liehovarníctva na severnom Spiši. Trasa je spojovníkom Cesty okolo Tatier s plánovanými trasami Európskej siete cyklotrás - Eurovelo 11, cesta východnej Európy, ktorá vedie cez Slovensko smerom k priechodu Leluchów - Čirč, alebo Mníšek nad Popradom a ďalej smerom ku Krakovu. Opačným smerom cez Ružbachy a historické mesto Podolínec, po označenom v rámci projektu spojovníku prídeme do Spišskej Belej a k hlavnému okruhu Cesty okolo Tatier.

Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera je 423 702,62 €.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
www.liptovskymikulas.sk

Partner vybuduje asfaltový úsek cyklotrasy Cesty okolo Tatier s dĺžkou 1,37 km spolu s miestom oddychu pre cyklistov (prístrešok, zábradlie, 4 x stoly s lavičkami, 2 stojany pre cyklistov, 2 ks svietidiel napájaných solárnymi panelmi, 2 x odpadkové koše, 1 ks stĺpový pútač s nástenkou). Navrhovaný chodník po svojej celej dĺžke vedie korunou valu na pravom brehu rieky Váh. Trasa začínajúca sa na konci úseku vybudovaného v rámci I. etapy projektu tvorí ďalšiu časť 19 kilometrového cyklistického chodníka prechádzajúceho mestom. Cyklotrasa okrem krásnych výhľadov na Tatry sprístupňuje objekty kultúrneho a historického dedičstva: pamiatkovú zástavbu centra mesta, župný dom, v ktorom sa nachádza Múzeum Janka Kráľa a je známy ako miesto odsúdenia Juraja Jánošíka, Evanjelický kostol so starou farou, synagógu, ktorá patrí k najštýlovejším a najväčším na Slovensku, Františkánsky kláštor patriaci k najdôležitejším pamiatkam stredoveku na Slovensku, Slovenské múzeum ochrany prírody a speleo, Tatralandii a pod.

Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera je 381 031,20 €.

TRSTENÁ
www.trstená.sk

Partner projektu plánuje realizáciu úseku Cesty okolo Tateir s celkovou dĺžkou 2,30 km, ktorý prechádza cez Trstenú smerom ku Tvrdošínu. Bude zrealizovaný asfaltový úsek pešieho a cyklistického chodníka na Ceste okolo Tatier s dĺžkou 1,30 km. Ostatný 1 km úsek bude označený pri využití doterajšej komunikácie. Úsek cyklotrasy realizovanej mestom trstená bude bezprostredným pokračovaním trasy realizovanej v rámci I. etapy projektu na násype dávnej železnice. V blízkosti tohto úseku sa nachádzajú početné pamätihodnosti - kostol sv. Juraja zo 17 stor., budova bývalej synagógy, kostol sv. Martina, kamenný stĺp sv. Floriána z roku 1705. V rámci aktivity budú tiež obsadené prvky drobnej architektúry - v 6 lokalitách budú zriadené miesta oddychu (12 ks drevených lavičiek, 6 ks odpadkových košov, 3 ks stojanov na bicykle a 2 informačné tabule). Vzhľadom na počet osôb, ktoré budú tento úsek využívať, čo sú hlavne rodiny s deťmi, bol naplánovaný adekvátny počet bodov oddychu.

Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera je 187 200,31 €.

 

ROZPOČET:
Celková výška projektu: 5 892 204,48 EUR z toho 4 885 762,93 EUR (82,92 %) ERDF, 775 025,42 EUR - ŠR, 231 416,13 EUR - VZ slovenských partnerov

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V - A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

 

K stiahnutiu

Publikované: 29.11.2016 | Aktualizácia: 30.1.2018 | Zobrazené: 538

Partneri

Partnerské mestá