eKo(laboratórium)

Názov podujatiaeKo(laboratórium)
Dátum podujatia01.08.2021 - 30.06.2022
Participujúce subjektyUM, UM, o. z., Mesto Stará Ľubovňa, dobrovoľníci
Projekt„Stará Ľubovňa – Uzol Kultúry“, s číslom projektu 20-612-04849
Finančne podporené zFond na podporu umenia, podprogram 6.1 Mesto kultúry

eKo(laboratórium) #1-3 

 

[predpona eko- sa vzťahuje k ekologickým témam súčasnej spoločnosti v čase zmeny klímy; veľké písmeno K odkazuje na prácu s komunitou a zároveň na kolaboratívnu formu projektu; zátvorky a kurzíva zdôrazňujú dve slová, laboratórium a art, ktoré predstavujú hľadanie inovatívnych spoločenských a kultúrnych postupov, ktorými bude projekt prepájať ekológiu a umenie]

Projekt eKo(laboratórium) s podtitulom Klimatická zmena a komunitné umenie

       je séria 10-tich site-specific participatívnych workshopov, v rámci ktorých boli do Starej Ľubovne prizvaní predovšetkým umelci a umelkyne zo slovenského a českého umeleckého prostredia, ktorí sa vo svojej tvorivej práci, či v osobnom živote venujú ekologickým témam, ekologickej tvorbe a ekologickému aktivizmu. Každý z nich v Statej Ľubovni pracoval s generačne aj profesne zmiešanou skupinou tvorenou ľuďmi z lokálneho prostredia,  lektormi a lektorkami z ďalších workshopov eKolaboratória, ako i kritičkou a kurátorkou projektu. Oslovili sme k spoluúčasti rôzne lokálne skupiny -  rodičov s deťmi, turistický klub, ľudí s handikepom, žiakov, pedgógov a ďalších zamestnancov mnohých ZŠ, SŠ a ZUŠ, zamestnancov samosprávy, ľudí na aktivačných prácach, klub dôchodcov, športovcov, folkloristov, tanečníkov, výtvarníkov, či ekologicky angažovaných obyvateľov mesta. Hlavným výstupom z každej takto prepojenej skupiny všetkých zúčastnených mal byť a i bol predovšetkým samotný proces, ekologický dialóg a tvorba, ktorý sa pričiňuje o osobný a spoločenský rozvoj, a ktorý sa pomocou umeleckej tvorivej činnosti vyrovnáva s komplexnými výzvami, ktoré sú spojené so spoločenskými a klimatickými zmenami. Ďalšie výstupy, využívajúce najrôznejšie výrazové prostriedky, žánre a situačné rámce, ktoré by dospeli až do štádia intervencie do verejného priestoru, boli možné, avšak nie nutné – napr. performance, happening, inštalácia či výstava. Zavŕšením všetkých sérií bude krátka publikácia, ktorá bude dokumentovať a reflektov prácu všetkých zúčastnených, ako i tento  ročný umelecký a sociologický výskum.


           
Pomocou desiatich site-specific workshopov projektu eKo(laboratórium) sme s prizvanými lektormi a lektorkami v Starej Ľubovni preskúmali viaceré kreatívne participatívne postupy v diverzných skupinách zložených z aktérov rôznych komuníť mesta, ako i rôznych umeleckých a environmentálnych oborov. V týchto dňoch sa snažíme zreflektovať náš viacoborový výskum do pripravovanej publikácie o tomto projekte, ako i o participatívnych výstupoch z desiatich ročníkoch Komunitného festivalu súčasného divadla a umenia UM UM, ktorý eKolaboratóriu v Starej Ľubovni predchádzal. Bilingválna publikácia bude slúžiť ako inšpirácia pre ďalších kultúrnych činiteľov na Slovensku i v zahraničí k tvorbe participatnych foriem umenia ako nástroja inklúzie v spoločnsti. Pri jej písaní si kladieme tieto otázky:

Je možné v týchto časoch, technologicky sprostredkovaných sociálnych vzťahov, negatívnych účinkov hospodárskej globalizácie a rýchlo sa rozpadajúceho bezpečného prostredia v reakcii na paranoidnú a rasistickú rétoriku našich „post-truth“ politických vodcov, pracovať na vytvorení etiky a politickej komunitnej činnosti? Ako môžeme prostredníctvom environmentálne angažovaného umenia a ekologickej tvorby smerovať k sociálne udržateľným horizontom nádeje? Ako v súčasnosti vedci humanitných vied a umenia rekonfigurujú svoje oblasti vedomostí? Aké nástroje môžeme použiť na odolanie nihilizmu, k úniku z konzumného individualizmu a na imunizáciu proti xenofóbii a rasizmu?

            Mnohé odpovede sme v rámci eKolaboratória našli v tom princípe, že myslíme, tvoríme a konáme v praxi cez podstatu „my“, a že sme schopní sa zapojiť do zložitých rozhovorov o tom, čo nás a druhých trápi. Základným piliérom sa pre nás stál princíp ekologického dialógu a tvorby. Vďaka tomuto princípu mohla byť spoločne vytvorená a postavená prvá komunitná a klimatická záhrada v Starej Ľubovni a pripravený plán pre jej udržateľnosť počas prvej série workshopov eKolaboratória v auguste 2021. Následne koncom októbra sa v dialógu so žiakmi blízkej ZŠ a pracovníkmi z aktivačných prácí vysádzali stromy a kríky, do záhrady sa navrhol a spoločne ručne vyrobil stôl s lavicami so spoločenskou hrou Kým bude prestreté, ktorá vysvetľuje a upozorňuje na  spôsob tvorby a globálnu migráciu súčasných potravín. Rovnako v tvorivom dialógu si mohli zamestnanci a zamestnankyne samosprávy v ďalšom workshope vyskúšať princípy mapovania ako metódy zapojenia obyvateľov do mestotvorby. Dozvedeli sme sa navzájom o našom vzťahu k okolitým lesom a tento zážitok konfrontovali s jazykom princípov hosporádenia v slovenských lesov skrz divadelné cvičenia. V rámci tretej série eKolaboratória, koncom mája 2022, sme sa dostali do hĺbky kolektívnej tvorby skrz tvorbu ekologického pohybu ľudského tela, ktoré je v dialógu s ďalšími organizmami, s prostredím, a jeho pohyb funguje na podobných princípoch ako telo Zeme. Vyskúšali sme si výtvarne interpretovať zvuky a rôznorodé reálne i imaginárne zvukové krajiny. V rámci poslednej série eKolaboratória prebehol i workshop ekologickej poézie, ktorý vytvoril priestor pre básnické laboratórium, v ktorom sa stierali hranice medzi jednotlivými autormi a autorkami, básnickými nápadmi a formami. Účastníčky a účastníci workshopu pri písaní komunikovali nielen s prírodným prostredím, ale aj so sebou navzájom. Opustenie konvencií toho, ako chápeme (literárneho) autora či autorku, na workshope umožnilo pristúpiť k básni ako k organickému materiálu, s ktorým bolo možné pracovať v kolektíve či naprieč časom. Ukážky tvorby z workshopu ktoré môžete v epizóde Pobásnenia počuť:  čítajú ich autorky a autori, ktorí čerpali zo zadaní a textov svojich spoluúčastníkov. Snažili sa tiež prostredníctvom poézie vystihnúť perspektívy a prežívanie neľudských organizmov. Ukážky nájdete nižšie v sekcii "Súvisiace odkazy". 

Kurátorka a autorka projektu: Marika Smreková (Režisérka, Stará Ľubovňa)

Kritička: Viktória Beličáková (Historička umenia, Košice)

Lektori a lektorky 10 workshopov:

 

10.-15. august 2021

eKo(laboratórium) #1 – Filozofia v čase zmeny klímy

 

Jozef Džorky Pavlík a Daniel Šnek Simák (Hlinera, Stará Ľubovňa)

Prírodné materiály a ich praktické použitie v tradičnom a modernom  stavebníctve

 

Silvia Szaboová a Štefan Szabó (Ekocentrum SOSNA, Družstevná nad Hornádom)

Vytvorne s nami komunitnú klimatickú záhradu

 

Tereza Vohryzková (Živá voda / Společne proti suchu, Praha)

Ako zapojiť a prepojiť ľudí pre zmenu

 

Marika Volfová a Mikuláš Černík (Limity jsme my, Ústí nad Labem)

Najlepší možný scenár

 

28.10.- 1.11. október 2021

eKo(laboratórium) #2 –  Environmentálne angažované umenie

 

Vojtěch Bárta (Chemické divadlo, Praha)

Volanie (do) divočiny

 

Oto Hudec (Multimediálny umelec, Košice)

Kým bude prestreté

 

Lýdia Grešáková (Spolka, Košice)

Mapovanie ako metóda zapojenia obyvateľstva

 25.-29. máj 2022

eKo(laboratórium) #3 – Interakcia medzi umením a ekológiou

 

Dominika Moravčíková (Spisovateľka, Strečno)

Workshop ekologickej poézie

 

Samuel Szabó a Lucia Brnová (Hudobníci, Košice a Devínska Nová Ves)

Výtvarná interpretácia zvukových krajín

 

Zden Brungot Sviteková (Choreografka, Bratislava)

Workshop ekologického pohybu

Dodatok a názor autorky projektu:

Ako sa môže človek vyrovnať s faktom, že bezpečná budúcnosť na planéte je ohrozená rýchlou zmenou klímy spôsobenej ľudským nezodpovedným konaním v posledných storočiach, a s ňou súvisiacim a blížiacim sa nedostatkom potravín, sociálnymi zmenami, eskalujúcimi prírodnými katastrofami, pandémiami, či vojnami?


Ľudia majú stále možnosť a schopnosť spomaliť globálne otepľovanie a nastaviť adaptačné plány na nezvratné zmeny tak, aby uchovali život na Zemi v čo najväčej miere v takej podobe, ako ho poznajú, a to vtedy, pokiaľ budú schopní spoločne tvoriť a konať v dialógu. Dôležitým prvým krokom k tomuto spojeniu sú informácie o tom, čo v nastavenej spoločnosti a v jej systéme je potrebné zmeniť, aby ľudstvo znížilo svoju uhlíkovú stopu a zvýšilo ochranu klímy. Vedci i ekologickí aktivisti po celom svete sa zhodujú, že sa potrebujeme predovšetkým zamerať na porozumenie adaptačných plánov, na zastavenie ekonomického rastu, na zníženie spotreby energie, konzumu a toxickej produktivity. Ďalej sa potrebujeme zbaviť závislosti na fosílnych palivách a nebáť sa ich nahradiť čistými, udržateľnými zdrojmi energie, ako i zabezpečiť vlastnú pracovnú udržateľnosť a znížovať vlastný výkon, čím otvoríme dvere kolektívnemu vedeniu spoločnosti. Potrebujeme sa zamerať tiež na zníženie produkcie, a to predovetkým mäsa, textilu, plastu a na podporu lokálneho ekologického poľnohospodárstva, na ochranu pôdy, zadržiavanie vody v krajine, zvýšenie ochrany lesov a ostrovov divočiny, zníženie tvorby odpadu, či prechod na cirkulárnu ekonomiku. Jednou z ciest ako zaktivizovať spoločnosť k zmene, je nielen jej informovanie, ale predovšetkým jej zapojenie sa do ekologicky aktívnych komunít, v ktorých prebieha okrem medziodborového dialógu so vzdelávacími presahmi i spoločná -ekologická- tvorivá činnosť. Práve k tomuto cieľu bol vytvorený výskumný komunitný projekt eKolaboratórium.


Súvisiace odkazy

Nastavenia cookies