3.3.2015

Zasadnutie MsZ z 26.2.2015 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
26.02.2015

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania. - I/(00:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

2. Voľba návrhovej komisie. - I/(00:02:02)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

3. Vystúpenie občanov. - I/(00:02:20)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. - I/(00:09:55)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovania MsZ. - I/(00:13:36)
P r e d k l a d á: Ing. Solár

6. Návrh na delegovanie zástupcu Mesta Stará Ľubovňa do Rady školy pri ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa. - I/(00:16:22)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

7. Návrh na doplnenie členov komisií pri MsZ. - I/(00:21:28)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

8. Plány práce komisií pri MsZ v Starej Ľubovni na rok 2015. - I/(00:30:05)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

9. Návrh dotácií na r. 2015 v zmysle VZN č. 44 - I. etapa (oblasť sociálna a kultúry). - II/(00:00:00)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

10. Návrh na zrušenie VZN č. 24 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru kontroly mesta Stará Ľubovňa. - II/(00:10:10)
P r e d k l a d á : JUDr. Železníková

11. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. - II/(00:11:24)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

12. Informatívna správa o organizačnom zabezpečení jarného čistenia mesta. - II/(00:34:18)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

13. Informatívna správa o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2014. - II/(00:44:44)
P r e d k l a d á : Mgr. Tomus

14. Informatívna správa o kriminalite a priestupkovosti na území mesta Stará Ľubovňa za r. 2014.- II/(01:01:39)
P r e d k l a d á : p. Ščigulinský

15. Správa o činnosti OOCR Severný Spiš - Pieniny za r. 2014. - II/(01:14:51)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

16. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. - III/(00:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

17. Rôzne:- III/(00:31:35)
17.1 Informácia o stave Zimného štadióna v Starej Ľubovni.- III/(00:34:17)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

18. Záver

Súvisiace video

MsZ 26.2.2015 - I. Prehrať Video
MsZ 26.2.2015 - I.
MsZ 26.2.2015 - II. Prehrať Video
MsZ 26.2.2015 - II.
MsZ 26.2.2015 - III. Prehrať Video
MsZ 26.2.2015 - III.
Publikované: 3.3.2015 | Zobrazené: 628

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies