7.10.2016

Zasadnutie MsZ z 22.09.2016 - video záznam

Program rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.09.2016


1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (I-00:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie občanov. (I-00:02:25)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní MsZ. (I-00:15:05)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I-00:19:04)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (II-00:00:00)
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

7. Kontrola plnenia Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2016 (vrátane stanovísk HK a FEK). (II-00:53:24)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

8. Správa o príprave XXV. Ľubovnianskeho jarmoku. (II-01:06:24)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

9. Správy o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o. a EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za I. polrok 2016. (III-00:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

10. Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2016. (III-00:52:09)
P r e d k l a d á : p. Sovič

11. Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Stará Ľubovňa - začatie obstarávania. (III-01:05:52)
P r e d k l a d á : p. Sovič

12. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (III-01:25:44)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

13. Správa o organizačnom zabezpečení školského roka 2016/2017. (III-01:36:12)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

14. Interpelácia poslancov (IV-00:00:00)

15. Rôzne:

15.1 Informácia o príprave Koncepcie bytovej politiky Mesta Stará Ľubovňa. (IV-00:08:55)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

16. Záver.

Súvisiace video

MsZ 22.09.2016 - 1 Prehrať Video
MsZ 22.09.2016 - 1
MsZ 22.09.2016 - 2 Prehrať Video
MsZ 22.09.2016 - 2
MsZ 22.09.2016 - 3 Prehrať Video
MsZ 22.09.2016 - 3
MsZ 22.09.2016 - 4 Prehrať Video
MsZ 22.09.2016 - 4
Publikované: 7.10.2016 | Zobrazené: 719

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies