2.5.2016

Zasadnutie MsZ z 21.04.2016 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
21.04.2016

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (I - 00:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie občanov.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaníMsZ. (I - 00:01:48)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovaniaMsZ. (I - 00:04:06)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Interpelácia poslancov.(I - 00:08:38)

7. Návrh Záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2015. (I - 00:19:16)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

8. Návrh na predĺženie platnosti kontokorentného úveru Mesta Stará Ľubovňa. (I - 01:17:33)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

9. Výsledky hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za r. 2015 a ich finančné plány na rok 2016. (II - 00:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

10. Koncepcia nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Stará Ľubovňa.(II - 00:46:02)
P r e d k l a d á : Ing. Špes

11. Správa o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na r. 2015.(II - 01:25:30)
P r e d k l a d á : p. Sovič

12. Návrh na odpredaj NN prípojky a zriadenie vecného bremena na NN prípojku na akciu „Bytové domy 2x15 b. j. D1, D5 na sídlisku Východ v Starej Ľubovni". (II - 01:31:57)
P r e d k l a d á : p. Sovič

13. Informácia o pripravovaných investičných akciách. (II - 01:34:27)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

14. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (III - 00:00:00)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

15. Prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o NFP na realizáciu projektu „ISOH - Intenzifikácia separovaného zberu odpadov so zameraním na BRO". (III - 00:09:38)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

16. Informatívna správa o činnosti Občianskeho združenia Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO za r. 2015.(III - 00:57:03)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

17. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.(IV - 00:00:00)
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

18. Rôzne:(IV - 00:37:26)
18.1 Informácia o možnosti využitia budovy na Budovateľskej ul. č. 22/489 (bývalá VšZP) na účely poskytovania sociálnych služieb pre seniorov.
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

18.2 Informácia o projekte rekonštrukcie Krytej plavárne v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

19. Záver.

Súvisiace video

MsZ 21.04.2016 - 01 Prehrať Video
MsZ 21.04.2016 - 01
MsZ 21.04.2016 - 02 Prehrať Video
MsZ 21.04.2016 - 02
MsZ 21.04.2016 - 03 Prehrať Video
MsZ 21.04.2016 - 03
MsZ 21.04.2016 - 04 Prehrať Video
MsZ 21.04.2016 - 04
Publikované: 2.5.2016 | Zobrazené: 696

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies