23.2.2016

Zasadnutie MsZ z 18.02.2016 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 18.02.2016

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (1 - 0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie. (1 - 0:01:39)

3. Vystúpenie občanov. (1 - 0:02:02)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. (1 - 0:17:49)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovania MsZ. (1 - 0:20:37)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Interpelácia poslancov. (1 - 0:25:42)

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa za r. 2015. (1 - 0:34:53)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

8. Návrh dotácií na r. 2016 - I. etapa (v zmysle VZN č. 44). (1 - 0:37:51)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

9. Delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa (zriaďovateľa) do rád škôl a školských zariadení. (1 - 0:41:07)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

10. Žiadosť o stanovisko k zriadeniu Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva. (1 - 0:46:51)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

11. Informatívna správa o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2015. (1 - 0:49:05)
P r e d k l a d á : Mgr. Tomus

12. Návrh na zmenu členov Komisie sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva pri MsZ v Starej Ľubovni. (1 - 1:36:03)
P r e d k l a d á : Mgr. Tomus

13. Návrh zmeny VZN č. 54 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území mesta Stará Ľubovňa. (2 - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

14. Správa o činnosti OOCR Severný Spiš - Pieniny za r. 2015. (2 - 0:07:42)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

15. Schválenie výšky členského príspevku Mesta Stará Ľubovňa ako člena OOCR Severný Spiš - Pieniny. (2 - 0:14:42)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

16. Informácia o výsledku výberového konania a schválenie konateľa ĽMS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa. (2 - 0:18:48)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

17. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (2 - 0:44:27)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

18. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Starej Ľubovni za r. 2015. (2 - 0:54:52)
P r e d k l a d á : p. Ščigulinský

19. Informatívna správa o organizačnom zabezpečení jarného čistenia mesta. (2 - 1:11:11)
P r e d k l a d á : Ing. Pristáš

20. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý Mesto užíva. (2 - 1:21:00)
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

21.Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (3 - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

22. Rôzne.(3 - 1:09:36)

Súvisiace video

MsZ 18 02 2016 - 01 Prehrať Video
MsZ 18 02 2016 - 01
MsZ 18 02 2016 - 02 Prehrať Video
MsZ 18 02 2016 - 02
MsZ 18 02 2016 - 03 Prehrať Video
MsZ 18 02 2016 - 03
Publikované: 23.2.2016 | Zobrazené: 760

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies