17.6.2013

Zasadnutie MsZ z 13.6.2013 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 13.06.2013


1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Vystúpenie občanov.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Stará Ľubovňa za apríl a máj 2013.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta na II. polrok 2013.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

8. Zmena č. 1 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2013.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

9. Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2013 (vrátane stanovísk FEK a HK).
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

10. Návrh na zmenu v organizácii obchodných spoločností a príspevkovej organizácie Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

11. Návrh dotácie v zmysle VZN č. 44 pre Občianske združenie ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

12. Informatívna správa o príprave Kultúrneho leta 2013.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

13. Správa o vývoji podnikateľských aktivít a príprave na Letnú turistickú sezónu 2013 v meste Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

14. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 28.05.2013..
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

15. Zmena a doplnok č. 15 Územného plánu Mesta Stará Ľubovňa „IBV Vabec" - prerušenie obstarávania.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

16. Zrušenie predkupného práva Mesta Stará Ľubovňa na byt č. 27, 3. podlažie, Okružná ul. č. 877/42.
P r e d k l a d á : Mgr. Tomus

17.Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

18. Informácia o technickom stave budov vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa. (audiovizuálna prezentácia).
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

19. Petícia o zákaze hazardných hier na území mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

20. Interpelácia poslancov.

21. Záver.

Súvisiace video

1. 2. bod programu Prehrať Video
1. 2. bod programu
3. bod programu Prehrať Video
3. bod programu
19.  bod programu Prehrať Video
19. bod programu
4. a 5. bod programu Prehrať Video
4. a 5. bod programu
6. a 7. bod programu Prehrať Video
6. a 7. bod programu
8. bod programu Prehrať Video
8. bod programu
9. bod programu Prehrať Video
9. bod programu
10. bod programu Prehrať Video
10. bod programu
11. a 12. bod programu Prehrať Video
11. a 12. bod programu
3. bod programu Prehrať Video
13. až 15. bod programu
16. bod programu Prehrať Video
16. bod programu
17. a 18. bod programu Prehrať Video
17. a 18. bod programu
20. bod programu Prehrať Video
20. bod programu
Mesto, Publikované: 17.6.2013 | Zobrazené: 778

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies