7.12.2011

Zasadnutie MsZ - 29.11.2011 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
29.11.2011

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
3. Vystúpenie občanov.

- Voľba 6. člena mestskej rady

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

6. Návrh zmeny rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

7. Návrh akcií rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2012.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
8.
a) Návrh zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
b) Stanovisko finančno-ekonomickej komisie k návrhu zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
P r e d k l a d á : predseda FEK
c) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

10. Návrh laureátov Ceny Mesta Stará Ľubovňa a Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za r.2011.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

11. Návrh zmeny v Komisii verejného poriadku a životného prostredia pri MsZ v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

12. Poverenie poslanca na vykonávanie obradov určených zákonom a obradov organizovaných Mestom Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

13. Stanovisko k vstupu Mesta Stará Ľubovňa do spoločných podnikov na likvidáciu komunálneho odpadu a kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič
14. Návrh na založenie a vstup Mesta Stará Ľubovňa do oblastnej organizácie cestovného ruchu.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

15. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 15.11.2011.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

16. Územný plán mesta Stará Ľubovňa - zadanie.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

17. Správa o vyhodnotení XX. Ľubovnianskeho jarmoku.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

18. Správa o vyhodnotení Kultúrneho leta 2011.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

19. Návrh zmeny VZN č. 29 o Cene Mesta Stará Ľubovňa a Cene primátora mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

20. Zrušenie predkupného práva na byt.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

21. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a šk. zariadení za školský rok 2010/2011.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

22. Dotácie na r. 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a šk. zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa v zmysle VZN č. 52.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

23. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Stará Ľubovňa, Ul. Komenského 6.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

24. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Levočská ul. 6, Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

25. Plány práce MsR a MsZ na rok 2012.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

26. Plány práce komisií pri MsZ v Starej Ľubovni na rok 2012.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

27. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta na I. polrok 2012.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

28. Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

29. Interpelácia poslancov.
30. Návrh uznesení.
31. Záver.

K stiahnutiu

Súvisiace video

1. a 2. bod programu Prehrať Video
1. a 2. bod programu
3. bod programu Prehrať Video
3. bod programu
Voľba  6. člena mestskej rady Prehrať Video
Voľba 6. člena mestskej rady
4. bod programu Prehrať Video
4. bod programu
4. bod programu - diskusia Prehrať Video
4. bod programu - diskusia
5. bod programu Prehrať Video
5. bod programu
6. bod programu Prehrať Video
6. bod programu
7. bod programu Prehrať Video
7. bod programu
8. bod programu Prehrať Video
8. bod programu
10. bod programu Prehrať Video
10. bod programu
11., 12. a 13.  bod programu Prehrať Video
11., 12. a 13. bod programu
14. a 15.  bod programu Prehrať Video
14. a 15. bod programu
16.  bod programu Prehrať Video
16. bod programu
17., 18., 19,  a 20.  bod programu Prehrať Video
17., 18., 19, a 20. bod programu
21. a 22.  bod programu Prehrať Video
21. a 22. bod programu
23. až 26.  bod programu Prehrať Video
23. až 26. bod programu
27. bod programu Prehrať Video
27. bod programu
28. bod programu Prehrať Video
28. bod programu
29. až 31.  bod programu Prehrať Video
29. až 31. bod programu
Mesto, Publikované: 7.12.2011 | Zobrazené: 259

Partneri

Partnerské mestá