24.7.2018

Zasadnutie Msz 21.6.2018 - videozáznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 21.06.20181. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (I - 0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie občanov. (I - 0:01:33)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I - 0:08:07)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení občanov z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I - 0:11:00)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa na II. polrok 2018. (I - 0:13:35)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

7. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (II - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Mgr. Žid

8. Návrh na schválenie spolufinancovania stavby „Preložka cesty III/3146 (III/543 040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa". (III - 0:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

9. Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľností - zimný štadión. (III - 0:31:10)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

10. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (IV - 0:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

11. Projekt „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Stará Ľubovňa" - návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie NFP a spolufinancovania projektu. (IV - 0:14:38)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

12. Návrh zmeny č. 1 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2018. (IV - 0:16:56)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

13. Informatívna správa o príprave Kultúrneho leta 2018. (IV - 0:43:05)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

14. Schválenie zriadenia športovej triedy Základnej školy, Komenského 6, 064 01 Stará Ľubovňa v školskom roku 2018/2019. (IV - 1:01:46)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

15. Návrh zmeny VZN č. 29 o Cene mesta Stará Ľubovňa a Cene primátora mesta Stará Ľubovňa. (IV - 1:03:17)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

16. Návrh obchodnej spoločnosti Slobyterm, spol. s r. o., Stará Ľubovňa na odpis nevymožiteľných pohľadávok. (IV - 1:04:23)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

17. Interpelácia poslancov. (IV - 1:07:03)

18. Rôzne. (IV - 1:13:49)

19. Záver.

Súvisiace video

MsZ 21.6.2018 - 01 Prehrať Video
MsZ 21.6.2018 - 01
MsZ 21.6.2018 - 02 Prehrať Video
MsZ 21.6.2018 - 02
MsZ 21.6.2018 - 03 Prehrať Video
MsZ 21.6.2018 - 03
MsZ 21.6.2018 - 04 Prehrať Video
MsZ 21.6.2018 - 04
Publikované: 24.7.2018 | Aktualizácia: 24.7.2018 | Zobrazené: 870

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies