4.3.2020

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2020/2021

 Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2020/ 2021.

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2020/ 2021 sa uskutoční v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN Mesta Stará Ľubovňa č. 48 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa a to

ZŠ Komenského 6, ZŠ Levočská 6, ZŠ Za vodou 14 a ZŠ Podsadek 140 v týchto dňoch: 

 1. apríla až 3. apríla 2020 v čase od 13.00 do 17.00 hod.

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v zmysle VZN Mesta Stará Ľubovňa č. 35, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 

Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje:

– meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

– meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.    

Odporúčame rodičom priniesť na zápis  občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, v prípade postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Škola zapíše dieťa, ktoré 31.augusta 2020 dovŕši 6 rokov, pričom dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť (primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť). V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade aj na návrh materskej školy, a to na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Podmienkou je však aj v tomto prípade informovaný súhlas rodiča. Ten má tiež právo rozhodnúť o tom, či jeho dieťa bude v prípade odkladu navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2020. O dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky môže riaditeľ školy rozhodnúť, ak sa u žiaka po nastúpení do prvého ročníka do konca prvého polroka zistí, že ešte nedosiahol školskú spôsobilosť.
V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. V nej bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.

 

Deťom a ich rodičom želáme príjemné absolvovanie zápisu do 1. ročníka základnej školy.

 

 

Publikované: 4.3.2020 | Zobrazené: 422

Partneri

Partnerské mestá