9.5.2022

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/ 2023

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. pádovými materskými školami sú len materské školy zriadené obcou/mestom. „Spádovosť“ sa netýka ani cirkevných ani súkromných materských škôl a ani materských škôl zriadených regionálnymi úradmi školskej správy.  Spádové materské školy v meste Stará Ľubovňa sú určené Všeobecne záväzným nariadením č. 66:

 

 https://www.staralubovna.sk/resources/File/vzn-c-66-o-urceni-spadovych-ms.pdf

 

     Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa, t.j. do Materskej školy,  Tatranská 21, Stará Ľubovňa s elokovaným pracoviskom na ulici Za vodou 14 a Materskej školy,  Vsetínska 36, Stará Ľubovňa s elokovaným pracoviskom na ulici Komenského 8 sa uskutoční

 

od 2.5.2022 do 31.5.2022, v čase prevádzky.

 

     K zápisu je potřebné predložiť vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  podpísanú obidvomi rodičmi, potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

    Žiadosti a bližšie informácie k zápisu si rodičia môžu vyzdvihnúť v materských školách, alebo si ich môžu stiahnuť z webových sídiel materských škôl:

 

Webové sídlo MŠ Tatranská:

 

https://tatranskams.edupage.org/a/zapis-do-ms

 

Webové sídlo MŠ Vsetínska:

 

https://www.msvsetinska.sk/ziadosti-o-prijatie

 

Rodičom a detičkám prajeme pohodový zápis.

 

 

 

 

 

Publikované: 9.5.2022 | Zobrazené: 156

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies