17.7.2020

Začína výstavba cesty na Vansovej ulici

 Do konca roka 2020 pribudne na Vansovej ul. v Starej Ľubovni nová miestna komunikácia, ktorá zabezpečí dopravné napojenie rozrastajúcej sa obytnej zóny a tiež zníži dopravné zaťaženie v centre mesta. Jej realizácia bude financovaná aj z prostriedkov Vlády SR poskytnutých formou dotácie začiatkom tohto roka.

V marci 2020 vyhlásilo Mesto Stará Ľubovňa verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác v rámci zákazky „Obchvatová komunikácia - IBV Rovinky“. Predmetom zákazky je výstavba odľahčovacej miestnej komunikácie na Vansovej ulici, ktorá prepojí Levočskú a Okružnú ulicu, čo predstavuje ďalší významný krok v budovaní dopravnej infraštruktúry Starej Ľubovne. Okrem toho, že zabezpečí napojenie IBV Rovinky na priľahlé ulice, umožní prejazd z juhozápadnej časti mesta na Levočskú ul. a následne cez zrealizovaný juhovýchodný obchvat  na Prešovskú ul..

Celková dĺžka komunikácie predstavuje cca 830 m, pričom stavebné práce zahŕňajú aj uloženie inžinierskych sietí. Zhotoviteľom bude spoločnosť COLAS Slovakia, a. s. z Košíc, ktorá v rámci verejného obstarávania predložila najnižšiu cenovú ponuku. Tá stavbu zrealizuje za 757 809,60 €. Dnes, 17. júla 2020 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi, zmluvne zaviazanému začať s výkonom jednotlivých prác do 5 pracovných dní.

 „Výstavbou novej a rekonštrukciou existujúcej časti komunikácie na Vansovej ul. tak vznikne bezpečný a plynulý okruh južnej časti mesta Stará Ľubovňa, ktorý prostredníctvom výstavby obojstranných chodníkov vytvorí vhodné podmienky aj pre pohyb chodcov,“ informuje primátor mesta Ľuboš Tomko. Náklady na túto významnú investičnú akciu budú hradené z finančných prostriedkov, ktorých vyčlenenie zo zdrojov Všeobecnej pokladničnej správy schválila Vláda SR dňa 15. januára 2020. Mesto Stará Ľubovňa na vybudovanie Vansovej ulice dostalo dotáciu vo výške 600 000 €. Zvyšné finančné prostriedky budú hradené z mestského rozpočtu. „Pevne veríme, že výstavba tejto miestnej komunikácie spájajúcej najväčšie sídlisko Starej Ľubovne, sídlisko Západ, s Levočskou ul. prispeje k zníženiu dopravného zaťaženia v centre mesta a pozitívne ovplyvní dostupnosť i celkovú kvalitu života obyvateľov nielen v dotknutých častiach mesta,“ uzatvára primátor.

Dĺžka realizácie stavebných prác predstavuje 5 kalendárnych mesiacov. V prípade priaznivých klimatických a poveternostných podmienok by tak nová cesta mohla byť hotová ešte v tomto roku.

 

Publikované: 17.7.2020 | Zobrazené: 1382

Partneri

Partnerské mestá