5.9.2018

Začína komplexná rekonštrukcia ZUŠ J. Melkoviča

Úspešný projekt s názvom „Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa", na realizáciu ktorého získalo Mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 240 421,75 €, sa posúva do ďalšej fázy. Tou sú samotné stavebné a rekonštrukčné práce začínajúce v priebehu nasledujúcich dní.

Budova Základnej umeleckej školy, nachádzajúca sa na Okružnej ul. bola postavená začiatkom 60-tych rokov. Použité stavebné materiály na jej výstavbu však v súčasnosti nespĺňajú normatívne požiadavky a energetická náročnosť z hľadiska potreby tepla je v súčasnosti neúnosná. Aj napriek realizácii menších stavebných úprav ako je výmena okien v období rokov 2006 - 2012, či čiastočnú rekonštrukciu vykurovacieho systému, nedošlo k výraznejšej úspore energie. Riešením problému vysokej energetickej náročnosti objektu sa stal projekt s názvom „Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa", o schválení ktorého informovala Mesto Slovenská inovačná a energetická agentúra, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, v polovici marca tohto roku. „Obnova bude zahŕňať zateplenie obvodového plášťa a stropných konštrukcií, výmenu okien, dverí a osvetľovacích telies, a tiež rekonštrukciu ústredného vykurovania. Prijatím týchto opatrení dôjde k úspore dodanej energie až o takmer 82%. Samozrejme, zlepší sa aj celkový architektonický vzhľad stavby a predĺži sa jej životnosť. Včera, 4. septembra 2018 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavby, ktorý má na uskutočnenie stavebných a rekonštrukčných prác 12 mesiacov," informuje o podrobnostiach projektu primátor mesta Ľuboš Tomko.

Projekt vypracovaný v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov bude hradený z prostriedkov európskych investičných a štrukturálnych fondov, no počíta aj s 5%-ným spolufinancovaním Mesta ako žiadateľa. „Celkové oprávnené výdavky na realizáciu tohto projektu predstavujú sumu 253 075,53 €, pričom jej väčšiu časť tvorí schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 240 421,75 € a spolufinancovanie zo strany Mesta 12 653,78 €," dodáva Ivana Vrbjarová z Projektového referátu Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Samospráva tak začína realizáciu ďalšieho úspešného projektu, pozitívne ovplyvňujúceho kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča, ktorú v minulom roku navštevovalo viac než 600 žiakov.

 

Publikované: 5.9.2018 | Aktualizácia: 6.9.2018 | Zobrazené: 519

Partneri

Partnerské mestá