26.5.2020

Začala rekonštrukcia šatní MFK Stará Ľubovňa

V septembri 2019 podalo Mesto Stará Ľubovňa v rámci projektu Slovenského futbalového zväzu „Podpora výstavby rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 a 2021“ žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu futbalového zázemia existujúceho štadiónu. Predmetom projektu bola rekonštrukcia časti futbalových šatní s hygienou a sociálnym zariadením v suteréne objektu MFK Stará Ľubovňa, keďže pôvodné priestory boli v nevyhovujúcom technickom stave. „Predmetné priestory nedisponovali vzduchotechnikou, nebolo zabezpečené dostatočné vetranie, a preto obvodové murivo nieslo značné známky vzlínajúcej vlhkosti a dochádzalo aj k uvoľňovaniu stropných omietok. Obklady hygienických a sociálnych zariadení boli značne narušené, vybavenie šatní a skladových priestorov určených pre uloženie futbalového príslušenstva bolo opotrebované a poškodené,“ informuje Jana Smreková, referentka stavebného poriadku Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Dňa 5. novembra 2019 schválil Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu samospráve dotáciu vo výške 21 000 €, ktorá bude použitá práve na účely rekonštrukcie spomínaných šatní. „Navrhované stavebné úpravy sa týkajú predovšetkým vybúrania existujúceho obkladu v šatniach a sprchách, výmeny dverných výplní a zárubní, optimalizácie počtu a veľkosti spŕch, nových povrchov stien a podláh, výmeny elektroinštalácie, sanity, doplnenia chýbajúceho vetrania a nového vybavenia šatní,“ dodáva Smreková. So samotnou rekonštrukciou sa začína v týchto dňoch,  po oficiálnom odovzdaní staveniska zhotoviteľovi prác uskutočnenom dňa 21.05.2020. Dĺžka realizácie stavebných prác je stanovená na dva mesiace, pričom celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú sumu 34 937, 16 €.

„Priestory rekonštruovaných šatní slúžia MFK Stará Ľubovňa na tréningovú prípravu a zápasy mužstva dospelých i dvanástim mužstvám vytvorených z radov mládeže. Pevne veríme, že realizácia tohto projektu významne prispeje k naplneniu poslania mestského futbalového klubu, ktorého cieľom je vytvárať vhodné podmienky na upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti, a predovšetkým zvyšovanie športovej výkonnosti jednotlivcov. Vytvorením vhodných kvalitatívnych podmienok futbalového zázemia predpokladáme aj zvýšenie motivácie samotných detí a mládeže o tento druh športu s dopadom na podporu rozvoja mladých futbalových talentov mesta Stará Ľubovňa,“ uzatvára primátor mesta Ľuboš Tomko.

Publikované: 26.5.2020 | Aktualizácia: 26.5.2020 | Zobrazené: 508

Partneri

Partnerské mestá