28.6.2018

Výstavba juhovýchodného obchvatu mesta schválená!

Neúnosné dopravné zaťaženie historického centra mesta Stará Ľubovňa predstavuje dlhodobý problém. V súčasnosti prejde Námestím sv. Mikuláša denne viac než 6 000 vozidiel. Riešením tejto kritickej situácie je výstavba juhovýchodného obchvatu, ktorá v posledných rokoch dostáva čoraz reálnejšie kontúry.

Juhovýchodný obchvat predstavuje výstavbu novej komunikácie v dĺžke 919,12 m, ktorá bude spájať dve cesty III. triedy, a to cestu III/3146 vedúcu v smere Jakubany, Nová Ľubovňa a Stará Ľubovňa - Levočská ul. a cestu III/3120 Stará Ľubovňa - Prešovská ul. Tá sa napája na cestu I. triedy I/68 na trase Stará Ľubovňa - Sabinov - Prešov. Aj napriek tomu, že témou juhovýchodného obchvatu sa zaoberali mestskí poslanci viac než 20 rokov, k samotnej realizácii investície z dôvodu vysokej finančnej náročnosti nedošlo.

Prvotná myšlienka výstavby obchvatu z vlastných zdrojov viazla predovšetkým na výkupe pozemkov prebiehajúcom už v roku 1996. Napokon Mesto začalo v tomto smere intenzívne rokovať o združenej investícii s Prešovským samosprávnym krajom (PSK). „V októbri 2015 Mesto Stará Ľubovňa definitívne ukončilo majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov pod plánovanou obchvatovou komunikáciou s celkovou výmerou 22 024 m2. Ich hodnota bola znaleckým posudkom stanovená na 436 295,44 €. Po rokovaniach o podmienkach prevodu majetku došlo koncom marca 2016 k odpredaju predmetných pozemkov PSK za cenu 1 €. Ten sa v prípade nezrealizovania projektu výstavby juhovýchodného obchvatu do 15 rokov zmluvne zaviazal previesť predmet kúpy späť na predávajúceho," informuje primátor mesta, Ľuboš Tomko. PSK mal následne zabezpečiť výstavbu obchvatu z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. Problémom sa však stal Plán udržateľnej mobility (PUM), ktorého vypracovanie bolo podmienkou schválenia projektu. Predpokladá sa však, že vyhotovený bude až v roku 2020, čiže na konci programového obdobia daného operačného programu. Mestskí poslanci a poslanci PSK tak začali hľadať výhodnejšiu alternatívu, ktorou sa napokon stala výstavba obchvatu z vlastných zdrojov.

Dňa 21. júna 2018 bolo teda uznesením MsZ schválené spolufinancovanie stavby „Preložka cesty III/3146 (III/542 040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa" vo výške 1 mil. €. Uznesením prijatým dňa 25. júna 2018 potvrdili realizáciu tejto združenej investície aj poslanci PSK, v ktorom schválili spolufinancovanie výstavby obchvatu vo výške 1,35 mil. €. „Juhovýchodný obchvat s rozpočtovým nákladom 2,35 mil. € predstavuje dlhoočakávané riešenie zníženia dopravnej zaťaženosti centra mesta, ktorým podľa výsledkov celoštátneho sčítania dopravy v SR v roku 2015 denne prejde takmer 6 500 vozidiel. Skráti sa tiež vzájomná vzdialenosť Levočskej a Prešovskej ulice, s priemyselnou a občianskou vybavenosťou, o približne 2 km. Zníži sa hluk a nehodovosť v tomto úseku a taktiež dôjde k zlepšeniu kvality životného prostredia z dôvodu zníženia množstva produkovaných exhalátov. V neposlednom rade pozitívne vnímame aj dopad na rozvoj cestovného ruchu v historickom jadre mesta. Keďže na výstavbu juhovýchodného obchvatu je vydané právoplatné stavebné povolenie, v priebehu mesiaca júl sa začne proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Po ukončení tejto fázy sa začne s realizáciou samotných prác," konštatuje primátor mesta. Dlhoočakávaný juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa sa tak snáď už čoskoro stane realitou.

 

Publikované: 28.6.2018 | Aktualizácia: 28.6.2018 | Zobrazené: 1933

Partneri

Partnerské mestá