22.8.2019

Vykurovací systém ZŠ Levočská čaká komplexná rekonštrukcia

Základnú školu na Levočskej ulici v Starej Ľubovni čaká významná rekonštrukcia, predmetom ktorej je zmena spôsobu vykurovania jej hlavnej budovy i školskej jedálne. Tá bude vďaka ďalšiemu úspešnému projektu samosprávy podporená z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške viac než 460 000 €.

„Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská využitím aerotermálnej energie" - tak znie názov projektu, ktorý ešte koncom februára tohto roka predložilo Mesto Stará Ľubovňa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre ako sprostredkovateľskému orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v rámci vyhlásenej 41. výzvy. Predmetom tohto projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy ZŠ Levočská a školskej jedálne za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti týchto objektov.

V súčasnosti je predmetná základná škola zásobovaná teplom vyprodukovaným zo sústavy desiatich teplovodných plynových kondenzačným kotlov, pričom školská jedáleň ako samostatný objekt disponuje vlastnou kotolňou s ďalšími tromi teplovodnými plynovými kondenzačnými kotlami. Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie, a to štyroch plynových tepelných čerpadiel voda - vzduch pre základnú školu a dvoch tepelných čerpadiel pre školskú jedáleň, sa dosiahne výrazné zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla. „Predpokladaná ročná úspora zemného plynu predstavuje spolu 12 000 m3. Okrem sociálno-ekonomického prínosu spojeného so zlepšením podmienok výučby i znížením prevádzkových nákladov objektu školy je potrebné vyzdvihnúť aj množstvo pozitív z environmentálneho hľadiska. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2 o 22 798 kg ročne, a tiež iných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Realizácia tohto projektu teda prinesie aj zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v našom meste," približuje prínos projektu prednosta Mestského úradu Aleš Solár.

Celkové oprávnené náklady na daný projekt predstavujú sumu 488 465,95 €, pričom výška schváleného nenávratného finančné príspevku je 464 042,65 €. Dĺžka realizácie aktivít projektu bola stanovená na 15 mesiacov, a to v období od júla 2019 do septembra 2020.

 

"Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia."

Publikované: 22.8.2019 | Aktualizácia: 22.8.2019 | Zobrazené: 616

Partneri

Partnerské mestá