24.1.2020

Slovensko-poľský mikroprojekt má prispieť k zvýšeniu atraktívnosti splavu rieky Poprad

Dňa 16.01.2020 bolo Mestu Stará Ľubovňa doručené rozhodnutie Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 o schválení prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu mikroprojektu „Splav bez hraníc“. Hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu a udržateľný rozvoj prírodného i kultúrneho dedičstva tohto slovensko-poľského regiónu prostredníctvom rozšírenia a modernizácie existujúceho produktu cestovného ruchu v oblasti vodnej turistiky, ktorým je práve splav rieky Poprad. 

Mesto Stará Ľubovňa so svojim dlhoročným partnerom Powiatom Nowosądeckim v najbližších mesiacoch opäť prehĺbi vzájomnú spoluprácu na novom mikroprojekte zameranom na rozvoj cestovného ruchu. Ten prostredníctvom vybudovania potrebnej infraštruktúry prispeje k skvalitneniu splavovania rieky Poprad a realizáciou viacerých propagačných aktivít prispeje k zlepšeniu povedomia o tejto športovej aktivite s pridanou hodnotou poznávania kultúrneho a prírodného bohatstva tohto cezhraničného regiónu.  „V rámci projektu bude vybudovaný objekt tzv. lodenice určený na bezplatné požičanie viac než 20 plavidiel ako sú kajaky a kanoe, a tiež iného vodáckeho príslušenstva - pádiel, záchranných viest a pod.. Slúžiť bude tiež ako šatňa, kde sa môžu vodáci prezliecť a pripraviť pred samotným splavovaním,“ približuje investičnú časť primátor mesta Ľuboš Tomko. Lodenica, vybudovaná za areálom MFK Stará Ľubovňa na jar tohto roku, bude verejnosti prístupná po existujúcej komunikácii a disponovať bude dvoma parkovacími miestami vytvorenými zo zatrávňovačov. Slávnostné otvorenie lodenice sa uskutoční spolu s otvorením XXXI. ročníka Medzinárodného splavu rieky Poprad začiatkom júla 2020. Množstvo ďalších aktivít partnerov mikroprojektu bude zameraných na prípravu propagačných materiálov, prezentáciu splavu rieky Poprad na výstavách cestovného ruchu v Poľsku a v Českej republike.

Celkové náklady na realizáciu mikroprojektu predstavujú približne 131 348 €, pričom výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je cca 94 439 €. Slovensko-poľskí partneri mikroprojektu predpokladajú, že realizácia spoločných aktivít zvýši atraktivitu splavu rieky Poprad, zlepší povedomie verejnosti a návštevnosť tohto cezhraničného regiónu, a tak prispeje k celkovému rozvoju cestovného ruchu na oboch stranách hranice.

Publikované: 24.1.2020 | Aktualizácia: 28.1.2020 | Zobrazené: 561

Partneri

Partnerské mestá