5.2.2020

Slobyterm chce rekonštruovať a modernizovať rozvody tepla

Mesto Stará Ľubovňa je od roku 1990 plne plynofikované a zemný plyn je najviac využívaný na výrobu tepelnej energie. Opotrebené rozvody tepla a ich poškodená izolácia výrazne vplývajú na hospodárnosť distribučnej tepelnej sústavy, čím rastie potreba jej rekonštrukcie a modernizácie. Pomôcť však môžu prostriedky z európskych investičných a štrukturálnych fondov.

Výrobu a rozvod tepla v Starej Ľubovni zabezpečuje mestská spoločnosť Slobyterm spol. s r.o., ktorá ho dodáva do 58 bytových domov a 19 nebytových objektov nielen v jej správe, ale aj v správe Okresného stavebného bytového družstva v Starej Ľubovni. V prevádzke je v súčasnosti päť centrálnych kotolní a jedna domová kotolňa, pričom distribúciu tepla zabezpečuje sieť teplovodných rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody v celkovej rozvinutej dĺžke 31 km. Tie však vykazujú značnú mieru opotrebenia a poškodenia rôzneho rozsahu, v dôsledku čoho dochádza k nadmerným tepelným stratám, k častým poruchám a náročnej údržbe. „Súčasné rozvody tepla, ktorých priemerný vek predstavuje viac než 40 rokov, sú jednou z hlavných príčin nehospodárnej distribúcie tepla a nespĺňajú požiadavky na ich efektívnu a bezporuchovú prevádzku. Z tohto dôvodu je nevyhnutné postupne realizovať kroky na odstránenie nevyhovujúceho stavu distribučnej tepelnej sústavy.  Spoločnosť Slobyterm preto koncom januára 2020 podala v rámci 57. výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, predmetom ktorej je rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu kotolne K-2,“ informuje Milan Malast, konateľ spoločnosti Slobyterm spol. s r.o..

Navrhovaným riešením je v tomto prípade odstránenie starých, poškodených potrubí z podzemných inštalačných kanálov a uloženie nových potrubných vedení bezkanálovým spôsobom z predizolovaného systému. Rekonštrukcia časti rozvodov tepla, zásobujúcich bytové domy K,  L,  O, bytový dom na ul. Letnej 7 a Základnú školu Komenského 6 a 8, bude predstavovať zlepšenie podmienok pre energeticky účinnejšiu prevádzku centrálneho zásobovania teplom, čo znamená zníženie počtu havarijných stavov, úsporu finančných prostriedkov, ale aj pokles miery zaťaženia životného prostredia.

Celková výška oprávnených výdavkov predloženého projektu predstavuje 259 957 €, pričom výška požadovaného nenávratného finančného príspevku je cca 194 968 €. Mestská spoločnosť Slobyterm tak v prípade schválenia žiadosti bude realizáciu projektu spolufinancovať z vlastných zdrojov v sume takmer 65 000 €.

 

Publikované: 5.2.2020 | Aktualizácia: 5.2.2020 | Zobrazené: 858

Partneri

Partnerské mestá