5.11.2019

Schválený projekt „Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa“ zlepší adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v meste

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, doručilo Mestu dňa 28.08.2019 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 158 363,20 € na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa“. Cieľom projektu je prispieť k zníženiu rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Mesto Stará Ľubovňa, rovnako ako iné mestá (nielen) na území Slovenska, čoraz častejšie zaznamenáva dôsledky zmeny klímy. Prevaha zastavaných plôch nad prvkami zelenej infraštruktúry spôsobuje, že v období tepla a sucha sa ovzdušie čoraz viac prehrieva. Naopak, intenzívne alebo dlhotrvajúce dažde s vysokým úhrnom zrážok, spôsobujú zaplavenie územia a to z dôvodu úbytku zelených plôch, ktoré ich dokážu vstrebať. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa samospráva rozhodla navrhnúť vodozádržné opatrenia práve na sídlisku Východ, kde sídli aj budova miestnej základnej školy. Práve zo strechy budovy sa do kanalizácie odvedie viac než 1 245 m3  dažďovej vody bez jej ďalšieho využitia. To sa však zmení vďaka realizácii schváleného projektu „Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa“, ktorý predpokladá vybudovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody v okolí základnej školy v podobe 4 dažďových záhrad, zberného systému na zadržiavanie zrážkovej vody vo forme podzemnej nádrže, extenzívnej vegetačnej strechy na streche základnej školy a zelenej vegetačnej steny.

Realizáciou navrhovaných vodozádržných opatrení sa predpokladá zníženie rizika povodní zadržiavaním a postupným vsakovaním zrážkovej vody, a tiež ochladzovanie okolitého vzduchu s dopadom na celkové zlepšenie mikroklímy sídliska Východ.

„Celkové náklady na projekt predstavujú 166 697,05 €, pričom Mesto Stará Ľubovňa spolufinancuje projekt z vlastných zdrojov vo výške 5%, čiže v sume 8 334, 85 €.  V súčasnosti prebieha uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a prijímateľom nenávratného finančného príspevku. V januári budúceho roka sa uskutoční verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác, samotná realizácia projektu je plánovaná na obdobie júl - november 2020. Práce budú realizované predovšetkým počas letných prázdnin, no pokračovať budú aj v priebehu prvých mesiacov školského roka. Nepredpokladáme však ich negatívny vplyv na kvalitu vyučovacieho procesu. Naopak, očakávame rast povedomia žiakov o potrebe uskutočnenia opatrení, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality životného prostredia v našom meste,“ informuje Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa.

ZŠ Za vodou, ktorú v súčasnosti navštevuje 177 žiakov, bude prvou verejnou budovou disponujúcou takýmto typom vodozádržných opatrení. Samospráva verí, že nebude poslednou, keďže sa o získanie finančných prostriedkov určených na realizáciu podobných aktivít „Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa“, plánuje uchádzať aj naďalej.

Publikované: 5.11.2019 | Aktualizácia: 5.11.2019 | Zobrazené: 422

Partneri

Partnerské mestá