21.5.2020

Rekonštrukcia strechy ZŠ Za vodou je ukončená

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, schválilo samospráve koncom augusta minulého roka žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 158 363,20 € na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa“. Ten predpokladá vybudovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody v okolí ZŠ Za vodou v podobe štyroch dažďových záhrad, zberného systému na zadržiavanie zrážkovej vody vo forme podzemnej nádrže, extenzívnej vegetačnej strechy na streche základnej školy a zelenej vegetačnej steny. V súvislosti so spomínanou extenzívnou vegetačnou strechou, ktorá bude realizovaná v západnom krídle budovy školy, bolo potrebné vykonať rekonštrukciu existujúcej dvojplášťovej strechy na jednoplášťovú, zateplenú podľa súčasných teplotechnických noriem. Pôvodný stav strechy vykazoval totiž isté lokálne poškodenia a z pohľadu statiky naň nebolo možné umiestniť  navrhované vodozádržné opatrenia.

Mesto Stará Ľubovňa po realizácii verejného obstarávania odovzdalo víťaznému uchádzačovi - zhotoviteľovi prác stavenisko 7. apríla 2020 a ten realizoval novú skladbu strechy ako prípravu na zelenú strechu ukončenú strešnou fóliou. Stavebné a rekonštrukčné práce trvali viac než mesiac, pričom stavba bola prevzatá 18. mája 2020. Celkové náklady na rekonštrukciu strechy predstavovali cca 53 830 €.

„V týchto dňoch prebieha kontrola verejného obstarávania na zhotoviteľa samotných vodozádržných opatrení. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie júl - november 2020. Práce budú teda prebiehať počas letných prázdnin a začiatkom nového školského roka,“ konkretizuje primátor mesta Ľuboš Tomko. Realizáciou navrhovaných vodozádržných opatrení sa predpokladá zníženie rizika povodní zadržiavaním a postupným vsakovaním zrážkovej vody, a tiež ochladzovanie okolitého vzduchu s dopadom na celkové zlepšenie mikroklímy sídliska Východ.

Publikované: 21.5.2020 | Aktualizácia: 21.5.2020 | Zobrazené: 404

Partneri

Partnerské mestá