7.5.2018

Poskytnutie služieb vo verejnom záujme - Pravidelná mestská autobusová doprava v meste Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") vyhlásil prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania č. 89/2018 pod číslom 06539-MSS zo dňa 07.05.2018 verejnú súťaž pod názvom „Poskytnutie služieb vo verejnom záujme - Pravidelná mestská autobusová doprava v meste Stará Ľubovňa".

Všetky materiály súvisiace s predmetným obstarávaním sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

Link na profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6191

Link na predmetnú zákazku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/414613?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&obstarNazov=&obstarIco=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1

 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom riadiť sa postupmi uvedenými v súťažných podkladoch a sledovať prípadné doplňujúce zverejňovanie informácií k predmetnej zákazke na profile verejného obstarávateľa.

Publikované: 7.5.2018 | Aktualizácia: 15.5.2018 | Zobrazené: 410

Partneri

Partnerské mestá