5.2.2021

Oznam o činnosti MsÚ

 

O Z N A M

 

Činnosť Mestského úradu v Starej Ľubovni bude

od 3.2.2021 do odvolania

pre vybavovanie neodkladných záležitostí

obnovená podľa nasledovných úradných hodín


 

Pondelok 8.00 - 11.30; 12.30 - 15.00
Utorok 8.00 - 11.30; 12.30 - 15.00

Streda

8.00 - 11.30; 12.30 - 16.30

Štvrtok

8.00 - 11.30; 12.30 - 15.00

Piatok

8.00 - 11.30; 12.30 - 13.30

Obedňajšia prestávka

11.30 - 12.30

 

 

na pracoviskách

Podateľňa, Matričný úrad,

Osvedčovanie listín a podpisov (okrem Potvrdení o žití),

a Pokladňa.

 

 

 

Od 8.2.2021 je potrebné sa pri vstupe na úrad preukázať

negatívnym testom na ochorenie COVID-19

nie starším ako 7 dní.  

 

 

V záujme ochrany zdravia aj naďalej odporúčame využiť 

telefonickú komunikáciu–052/4315111,

e-mailovú komunikáciu na podatelna@staralubovna.sk,

resp. písomnú – vhodením podaní do schránky

umiestnenej na fasáde MsÚ.

 

Platby je možné realizovať aj elektronicky.

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK61 0200 0000 0000 1222 5602.

 

 

 

Poplatky SOÚ pre ÚR a SP za stavebné povolenia, žiadosti o kolaudačné rozhodnutia

a pod. je možné realizovať taktiež elektronicky.

Bankové spojenie: VÚB banka, a. s., 

číslo účtu – IBAN: SK94 0200 0000 0026 9461 9455.

 

 

 

 

POTVRDENIE O ŽITÍ DO ČR

 

 

V prípade, že z objektívnych dôvodov – v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa nedá podpis dôchodcu na potvrdení o žití úradne osvedčiť (príslušné úrady sú zatvorené) alebo nefungujú poštovné služby, tak v tejto situácií sa dá akceptovať zaslanie POTVRDENIA O ŽITÍ podľa pravidiel v období pandémie, t.j. dôchodca potvrdenie o žití vyplní, podpíše svojím vlastnoručným podpisom a zašle ho poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha, alebo  e-mailom na elektronickú adresu podateľne ČSSZ posta@cssz.cz. Tieto objektívne dôvody musí dôchodca v potvrdení o žití doslovne uviesť!!!!! INAK NEMUSÍ BYŤ Potvrdenie o žití považované za platné!!!!

 

Ako dôvod neosvedčeného podpisu na potvrdení o žití zadajte :  

Z dôvodu pandémie COVID – 19 a na základe uznesenia vlády SR o obmedzení pohybu na území SR je činnosť MsÚ v Starej Ľubovni obmedzená - bezstránková do odvolania.

 

 

 

 

                                                                                         Ing. Aleš Solár, v. r.

                                                                                         prednosta MsÚ

Publikované: 5.2.2021 | Aktualizácia: 5.2.2021 | Zobrazené: 2272

Partneri

Partnerské mestá