28.5.2020

Otvorenie materských a základných škôl od 1.6.2020

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR umožnilo mestám a obciam otvorenie materských škôl a prvého až piateho ročníka základných škôl od 1.6. 2020, pričom určilo maximálny počet detí v triede materskej školy na 15 detí a v triede základnej školy na  20 žiakov. Na základe toho Mesto Stará Ľubovňa aj po komunikácii s riaditeľmi základných a meterských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, vzhľadom na miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj na personálne, materiálne, priestorové možnosti škôl rozhodlo otvoriť materské a základné školy od 1.6.2020. Mesto vydalo pokyn riaditeľom materských a základných škôl na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov škôl, dezinfekciu vstupov a samotných priestorov tried, školských jedální, školských klubov, materiálneho a technického zariadenia vrátane hračiek pred otvorením prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19.

 

Riaditelia materských a základných  škôl  v spolupráci s mestom zabezpečili dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, za účelom zabezpečenia stanovených hygienicko-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch materských škôl v interiéri aj v exteriéri škôl, ako aj osobných ochranných prostriedkov, vrátane bezdotykových teplomerov, dezinfekčných stojanov pri vstupoch. Nástupy žiakov do školy budú riešené cez viaceré vchody, podľa podmienok zariadenia. Školy upravili prevádzkové poriadky, ktoré podrobne popisujú režim škôl do konca školského roka 2019/2020.

 

Na základe dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020“ vydaného MŠVVaŠ SR v súvislosti s pandémiou COVID -19 zo dňa 18.5.2020 vyučovanie v základných školách a pobyt v materských školách prebehne so zaistením prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení.

 

Pred zahájením vyučovania (v presne stanovenom čase) prebehne ranný zdravotný filter žiakov, ktorý zahŕňa povinné meranie teploty a dezinfekciu rúk. Zároveň rodičia pri prvej návšteve do zariadenia, odovzdajú písomné vyhlásenia o tom, že deti a žiaci neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemajú nariadené karanténne opatrenie. Do materských škôl budú prednostne zaradené deti podľa poradia a splnenia kritérií, určených v rozhodnutí ministra.

 

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí zaradených do materských škôl na zodpovednosť dodržiavania hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materských škôl a pri odvádzaní dieťaťa (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Dodržiavanie pokynov riaditeľa zariadenia vychádza z prevádzkového poriadku, ktorý upravuje podmienky konkrétnej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020. Odovzdávanie dieťaťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe do zariadenia,  alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

Zákonní zástupcovia žiakov základných škôl zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení  pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Odporúčame zákonným zástupcom Zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Žiaci, ktorí nenastúpia do základných škôl a žiaci ročníkov 6-9 pokračujú naďalej v dištančnom vzdelávaní.

 

Z dôvodu, že školské jedálne základných škôl nespĺňajú technické a hygienické požiadavky na výdaj stravy mimo školu, strava bude poskytnutá výhradne žiakom 1. – 5. ročníka, ktorí sa vyučovania fyzicky zúčastnia.

 

Žiadame rodičov, aby na webových sídlach škôl, ktoré ich dieťa navštevuje, individuálne sledovali pokyny a usmernenia týkajúce sa času nástupu do školy, harmonogramu ranného filtra, času vyučovania, stravovania, pobytu v ŠKD a ďalšie pokyny, určené  na bezproblémový a bezpečný nástup do škôl.

 

 

 

Publikované: 28.5.2020 | Zobrazené: 274

Partneri

Partnerské mestá