15.7.2019

Mesto vyhlásilo výberové konanie na pozíciu opatrovateľ/ka

Mesto Stará Ľubovňa

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších právnych predpisov a Pracovným poriadkom zamestnancov Mesta Stará Ľubovňa

v y h l a s u j e

výberové konanie na pozíciu

OPATROVATEĽ/KA

 

Kvalifikačné a osobitné predpoklady na vykonávanie pracovnej pozície:

- vzdelanie získané v odbore so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania v zmysle
§ 84 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- skúsenosť s prácou opatrovateľa/ky výhodou
- bezúhonnosť

 

Uchádzači o zaradenie do výberového konania doložia:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s písomným súhlasom s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov
- profesijný životopis
- kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
- prehľad o doterajšej praxi

Predpokladaný termín nástupu do práce: dohodou

 

Uchádzači doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej

„Výberové konanie - opatrovateľ/ka -- NEOTVÁRAŤ"

na adresu:

Mesto Stará Ľubovňa Obchodná č. 1
064 01 Stará Ľubovňa

najneskôr 18.07.2019 do 09.00 h.

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené telefonicky a písomne.

K stiahnutiu

Publikované: 15.7.2019 | Aktualizácia: 15.7.2019 | Zobrazené: 1595

Partneri

Partnerské mestá