7.11.2019

Mesto obnovilo a rozšírilo vodozádržné opatrenia na potoku Pasterník

Mesto Stará Ľubovňa zabezpečilo v mesiaci október opravu a posilnenie vodozádržných opatrení na horskom potoku Pasterník v staroľubovnianskych mestských lesoch. V rámci prác bola obnovená funkčnosť poškodených vodozádržných opatrení, zrealizovaná bola oprava jestvujúcich a výstavba 7 ks nových drevených hrádzok. Tie pribudli k pôvodným 52 ks hrádzok a dvom suchým poldrom, ktorých funkciou je zadržanie vody v lesnom prostredí mimo zastavaného územia mesta v čase prívalových dažďov. Výstavbou nových hrádzok došlo k navýšeniu kapacity zadržanej vody minimálne o 80 m3 v čase prívalových vôd. Zrealizovaná bola taktiež aj ťažba naplavenín v spodnej časti potoka pred zástavbou rodinných domov za účelom prehĺbenia koryta a zvýšenia vodnej kapacity a prietoku potoka. Opravený bol cestný priepust pod lesnou cestou, spevnený kamenným záhozom, i drevená lavička cez potok. Vodozádržné opatrenia na potoku Pasternik plnia environmentálnu funkciu zadržiavania vody v krajine a ochraňujú majetok občanov blízkej Zámockej ulice.

Najefektívnejší nástroj pre zadržiavanie a zhromažďovanie zrážkovej vody v čase prívalových dažďov však stále predstavujú samotné lesy. Po koreňoch stromov totiž steká voda do pôdy, kde sa vytvárajú prirodzené podzemné nádrže, z ktorých postupne odteká voda do podzemných tokov. Dochádza tak k prirodzenej eliminácii povodní a v čase sucha zavlažovaniu pôdy.

Publikované: 7.11.2019 | Aktualizácia: 11.11.2019 | Zobrazené: 860

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies