18.3.2024

Informácia - zmena prevádzkovej doby prevádzkarní

Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2024 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stará Ľubovňa (ďalej len VZN), a to dňa 14. 03. 2024 sa zrušilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Ľubovňa č. 22 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom a prevádzkovom čase na území mesta Stará Ľubovňa.  

Na základe uvedeného dávame do pozornosti zmenu prevádzkovej doby prevádzkarní, resp. jej minimálny a maximálny rozsah a vyzývame všetky podnikateľské subjekty na území mesta Stará Ľubovňa o súlad prevádzkovej doby v zmysle aktuálneho VZN č. 1/2024, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia  účinnosti tohto VZN.  

Znenie VZN č. 1/2024 je zverejnené na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa https://www.staralubovna.sk/item/vzn-c-12024-o-urceni-pravidiel-casu-predaja-v-obchode-a-casu-prevadzky-sluzieb-na-uzemi-mesta-stara-lubovna/ .

Publikované: 18.3.2024 | Zobrazené: 367

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies