Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stará Ľubovňa je poradenské zariadenie, ktoré zabezpečuje:
- komplexnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku a prognostiku,
- psychologickú diagnostiku,
- špeciálno-pedagogické intervencie
- a psychologické poradenstvo
vzhľadom na individuálne špeciálno-pedagogické potreby zdravotne postihnutých a zdravotným postihnutím ohrozené deti
a mládež.

Naše služby sú určené pre deti od 0-15 rokov:
- so zdravotným postihnutím (sluchové, zrakové, telesné, mentálne...),
- s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia...),
- pervazívne vývinové poruchy (PVP) - autizmus, Aspergerov syndróm,
- s poruchami správania.

Adresa: Levočská 335/1, 06401 Stará Ľubovňa

IČO:
51059657
Kontakt:
PhDr. Katarína Hlinková 
scsppstaralubovna@gmail.com 
Web:
http://www.scsppstaralubovna.sk 
Mobil:
0905 378 446