Zrealizované

28.1.2016

Kino je po rekonštrukcii v plnej prevádzke

V rámci realizácie projektu "KOCKA" (KinO-Centrum-KultúrA) boli priestory Kina uvedené do plnej prevádzky. Zábery zo slávnostného ukončenia projektu sú v prílohe.


28.1.2016

Kocka


18.1.2016

Modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Ľubovňa

Cieľ projektu: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a dosiahnutie energetických úspor
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Kód projektu: 25120220534
Projekt je realizovaný z fondov EÚ na programovacie obdobie 2007-2013.
Projekt realizovaný v rámci:
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 2 Energetika
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetiky
Kód výzvy: KaHR-22VS-1501
Časový rámec realizácie projektu: 12/2015 - 02/2016
Schválené oprávnené výdavky projektu: 361 802,16 €
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 343 712,05

Odkaz na web stránku operačného programu - ďalšie informácie:
http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s

Odkaz na web stránku poskytovateľa:
http://www.economy.gov.sk6.10.2015

Ukončenie projektu

Projekt bol k 30.9.2015 ukončený.


12.5.2015

foto z kontroly vykonanej riadiacim orgánom

Dňa 5.5.2015 vykonal riadiaci orgán kontrolu realizácie projektu na mieste, t. j. v Starej Ľubovni. Pri kontrole realizácie projektu a výkonu činnosti rómskej občianskej hliadky neboli zistené žiadne nedostatky.


22.4.2015

Do práce na bicykli 1.5.-31.5.2015

Národná kampaň pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách. Celoslovenská súťaž "Do práce na bicykli" 2015.
www.dopracenabicykli.eu.
Za účasť v kampani dostalo Mesto Stará Ľubovňa poďakovanie, v ktorom sa uvádza, že obyvatelia mesta najazdili spolu 2 645,2 km, čím zamedzili vzniku 664,552 CO2.
Za Mestský úrad boli do kampane zapojené 2 kolektívy: Sme Ľubovňania (Ľuboš Tomko, primátor a Aleš Solár, prednosta) a CYKLO-KOLO (pôvodne prihlásení ako Štefanová + Mižikár, ale skutočne bicyklovali Miro Kotlár a Michal Dunka).
Ďalšie informácie v prílohách.


12.11.2014

Ciele projektu

R.O.H. - Rómska občianska hliadka. Projekt je určený predovšetkým pre podporu osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo osôb sociálne vylúčených. Hlavným cieľom je zabezpečiť zvýšenie kvality života marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vytvorením R.O.H. Cieľ sa bude realizovať výkonom 8 členov R.O.H., ktorí budú zamestnancami Mesta v období od 10-2014 do 09-2015.
Nastavenia cookies