Samospráva

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská využitím aerotermálnej energie

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou"

 

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská využitím aerotermálnej energie

Mestu Stará Ľubovňa bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská využitím aerotermálnej energie.
Cieľom daného projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy základnej školy na Levočskej. Projekt rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte základnej školy a školskej jedálne, zmenou vykurovacieho systému.
V rámci zvyšovanie energetickej účinnosti je navrhovaný nízkopotenciálový tepelný zdroj na báze obnoviteľných zdrojov energie. Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia.

Prínos realizácie projektu z environmentálneho hľadiska predstavuje zníženie spotreby zemného plynu o 12 000 m3/r, čo predstavuje zníženie produkcie CO2 do ovzdušia vo výške 22 798 kg/rok, zníženie produkcie emisií TZL- PM10 o 0,960 kg/rok, zníženie produkcie emisií SO2 o 0,1152 kg/rok, zníženie produkcie emisií NOx o 18,720 kg/rok.

 

Dátum začatia realizácie projektu: 08/2019
Dátum ukončenia realizácie projektu: 08/2020
Celkové náklady: 489 848,35 EUR
NFP (EÚ + ŠR): 465 355,93 EUR
Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Partneri

Partnerské mestá