Samospráva

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Stará Ľubovňa

Prijímateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Stará Ľubovňa

Cieľ projektu: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Výška poskytnutého NFP: 16 302,00 €

Obdobie trvania projektu: 12/2019 - 6/2020

 

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Stará Ľubovňa predstavuje vytvorenie koncepčného dokumentu na obdobie minimálne 5 rokov, zahŕňajúceho posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie a aktualizáciu „Koncepcie rozvoja mesta Stará Ľubovňa v oblasti tepelnej energetiky" spracovanej v roku 2006. Dokument bude zohľadňovať aj klesajúci dopyt po využiteľnom teple a stanoví postup následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla. Vypracovaná nízkouhlíková stratégia bude klásť dôraz na nízkouhlíkové opatrenia, najmä na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Dbať bude však aj na špecifické požiadavky mesta, jeho geografickú polohu a osobitosti poveternostných podmienok, spôsob života obyvateľov a fungovanie prevádzok podnikateľských subjektov danej lokality a pod. Obsah vypracovanej stratégie bude pritom prioritne vychádzať zo štandardného členenia podľa jednotlivých sektorov, a to budovy, verejné osvetlenie, energetický priemysel, najmä tepelná energetika a doprava. Taktiež bude zahŕňať využitie komponentov Smart City s dôrazom na komponenty energia a životné prostredie, mobilita a budovy v meste. Vypracovaná nízkouhlíková stratégia tak bude prinášať komplexný obraz o súčasnom stave využívania energie celkovo i v členení podľa jednotlivých sektorov a zároveň bude predstavovať zhrnutie cieľov stratégie vrátane opisu jej regionálneho využitia.

"Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia."

 

www.op-kzp.sk                  www.siea.sk                   www.staralubovna.sk

Partneri

Partnerské mestá