Samospráva

Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa

 

 

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa

Kód projektu: 310020T526

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred

                          povodňami

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny

Dĺžka realizácie projektu: 5 mesiacov (07/2020 – 11/2020)

Financovanie:             Nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a ŠR (95%): 158 362,20 €

                                     Spolufinancovane z vlastných zdrojov (5%): 8 334,85 €

                                     Celková výška oprávnených výdavkov: 166 697,05 €

 

 

Popis projektu:           

 Mesto Stará Ľubovňa projektom „Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa“ reaguje na potrebu zmierňovanie rizika zmeny klímy a jej negatívnych dopadov na sídla, nakoľko cieľom projektu je zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktorý chce Mesto dosiahnuť realizáciou hlavnej aktivity projektu – vodozádržnými opatreniami vybudovanými v areáli Základnej školy Za vodou č. 14.. Jedná sa o 3 samostatné dažďové záhrady a 1 opatrenie, ktoré vznikne technickým prepojením extenzívnej zelenej strechy, vertikálnej zelenej steny, podzemnej zbernej nádrže na dažďovú vodu a dažďovej záhrady, čím sa dosiahne zachytenie dažďovej vody z plochy 2 120 m2. V súčasnosti všetka dažďová voda, ktorá spadne na strechy objektov Základnej školy Za vodou, je zvedená do mestskej kanalizácie a vďaka týmto opatreniami sa zadrží v priemere 1 157 m3 dažďovej vody, ktorá bude zadržaná v podzemnej nádrži pre ďalšie použitie, nahromadená v dažďových záhradách, extenzívnej vegetačnej streche, odkiaľ sa bude voda postupne prirodzene vyparovať alebo vsakovať.

 

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

 

www.op-kzp.sk        www.sazp.sk     www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Partneri

Partnerské mestá