SVET OKOLO NÁS

27.3.2020

Cyklodoprava
26.3.2020

Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská

Cieľom projektu je je obnova existujúcej atletickej trate v areáli ZŠ Levočská. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 11.112019 v rámci Výzvy MAS vyhlásenej dňa 12.07.2019 Miestnou akčnou skupinou ĽUBOVNIANSKO.